Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ledarskap och utveckling i kunskapsintensiva och innovativa miljöer

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 3 903 522 kronor
Projektets löptid april 2007 - juni 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har genererat en rad såväl teoretiskt som praktiskt intressanta insikter, vilka i punktform summeras nedan:I motsats till många andra studier pekar våra resultat på att formella chefers ledarskap (managerial leadership) inte spelar en så avgörande roll som man kanske kan förvänta sig i den typ av verksamheter som vi har studerat (högteknologisk teknik/produktutveckling). Istället förlitar sig utvecklingsingenjörerna i hög utsträckning på varandra, sina globala professionella nätverk, standards, de rutiniserade processerna mm för att få riktning och stöd i det dagliga arbetet.Ovan kan delvis förklaras med de höga ´kostnaderna´ (främst ur medarbetarnas perspektiv) som mer traditionellt ledarskap anses medföra i form av a) tidsåtgång, b) minskad autonomi samt c) negativ självbild/identitet som icke-ledare.Att många (i synnerhet representanter för ledarskapsindustrin och högre chefer) så ofta pratar om ledarskap istället för vanligt chefsarbete, tycks delvis kunna förklaras av hur begreppet ´ledarskap´diskursivt inramas: Ofta vagt, brett, allinkluderande samt kopplat till otvivelaktigt ´goda´ effekter.När ´ledarskap´ för ovanlighetens skull problematiseras sker det ofta genom att en dysfunktionell variant ställs i motsats till en annan, överlägsen och nyss myntad form av ledarskap. Ledarskapets grundläggande existensberättigande ifrågasätts däremot sällan.Vid de tillfällen då ´ledarskap´ faktiskt efterfrågas av utvecklingsingenjörerna är det inte ovanligt att de själva ´initierar´ledarskapsprocessen, dvs. triggar den den formelle chefen att börja utöva´ledarskap´ riktat mot dem. Vi har försökt att karaktärisera de ledarskapspositioner vi empiriskt har funnit med hjälp av ett antal metaforer, t ex gurus, hejarklacksledare, skyddsombud, helpdeskare, kompis, trädgårdsmästare, helgon mfl.Vi har under projektets gång på olika sätt funnit och beskrivit ledarskapets nära relation till känslor, tro, fantasier, mirakel, vilket kontratserar mot och problematiserar den rationalistiska syn som ofta präglar synen på ledarskap och hur ledarskap kan/bör studeras, även i kunskapsintensiva och innovativa organisatoriska miljöer likt de vi har studerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00624

Statistik för sidan