Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Leda och organisera öppen innovation

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Projektledning
Bidrag från Vinnova 4 490 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - augusti 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet Managing Open Innovation startade den 1/9 2008 och avslutades efter en viss förlängningden 31/8 2013. Arbetet i projektet har i huvudsak gått som planerat. Projektet har letts av DocentSusanne Ollila (fr.o.m. 1/12 2012) och övriga projektdeltagarna har varit Docent Maria Elmquist,Docent Tobias Fredberg (tidigare projektledare) och Doktorand Anna Yström, (doktor sept 2013).Huvudforskningsfrågan är: ´What organizational structures, activities and leadership can supportopen innovation practices and enable the organizations to leverage on the outcomes?´Den open innovation arena som studerats heter SAFER, och är en VINNOVA-finansierad arena föratt utveckla innovationer inom fordonssäkerhet. Genom SAFER samarbetar 25 organisationer, bl aAB Volvo, Volvo Car Corporation, SAAB och Scania kring innovationer inom fordonssäkerhetsområdet, och involverar i dagsläget över 200 personer.Projektet har utgått ifrån tre huvudsakliga delstudier: 1) Open innovation från ettledningsperspektiv hur leder man arenan och hur löser man de frågor som kommer upp där? 2)Open innovation från deltagande individers perspektiv och hur det upplevs att arbeta i projekt och de utmaningar som finns med det. 3) Open innovation från företagens perspektiv hur använderman sig av open innovation arenan och hur nyttjar man kunskaperna. Sedan starten har ca 100intervjuer, ca 1500 mantimmar deltagande observationer och 13 workshops genomförts.Projektet har rönt stor uppmärksamhet såväl inom som utanför Chalmers och SAFER. Arbetet iprojektet har varit så framgångsrikt att förfrågningar har kommit om att starta nya projekt med andra aktörer (t ex ASTAZero, Strategiska Innovationsområdet Transport). Projektansökningarhåller på att tas fram, och sådana projekt skulle öka nyttiggörandet av den kunskap som skapats genom projektet med SAFER. Vi har också ökat vårt engagemang i det svensk-brasilianska samarbetet CISB, främst genom olika seminarier och utbildningsinsatser, men också genom samarbete med en fullt finansierad post-doc, Carolina Andrade, som studerar arenor kopplade till Lindholmen Science Park 2012-2014. Susanne Ollila fick dessutom Styrkeområdenas pris 2013 på Chalmers för sitt arbete inom öppen innovation, specifikt kopplat till Chalmers styrkeområde Transport och SAFER.Den direkta nyttan av projektet har främst kommit SAFER till del genom projektets långvariga och nära engagemang i arenan och dess ledning. SAFERs ledning har visat mycket stor uppskattning av att ha varit delaktiga i den här kollaborativa forskningsstudien, som de tycker har gett mycket stöd och nya, intressanta perspektiv på deras verksamhet. Exempel på resultat som genererats är nya koncept och ett nytt språk för att beskriva vilken typ av organisering SAFER är samt nya ledarskapspraktiker som behövs för att hantera den komplexitet och osäkerhet som kommer med att flera partnerorganisationer samarbetar kring strategiskt viktiga forsknings- och innovationsfrågor.Nyttiggörande av ett mer indirekt slag har ju även kommit till SAFERs partnerorganisationer som på olika sätt varit delaktiga i projektets olika delstudier, och till olika grad också tagit till sig och blivit inspirerade av den kunskap som producerats.Det vetenskapliga bidraget från projektet är nya koncept för att förstå organiseringen av aktivitetersom ligget ´mittemellan´ olika organisationer och aktörer samt att förstå ledning av dylikaorganiseringar (på engelska managing in-between). Projektets vetenskapliga resultat har publiceratsi en doktorsavhandling, sex vetenskapliga artiklar, ett bok-kapitel, 17 vetenskapliga konferensartiklar och tre Masters-uppsatser. Utöver detta är sju artiklar i granskningsprocessen för olika vetenskapliga tidskrifter.Projektet har fått många förfrågningar om experthjälp. Bland dem som har hört av sig finns både andra universitet och högskolor, men även betydande svenska och europeiska företag inomverkstadsindustri, telekom och medicinteknik.Kunskapen som projektet genererat har också kunnat nyttiggöras genom deltagande i nya sammanhang, såsom att skapa en Innovationsagenda för SAFER och genom ettföljeforskningsprojekt kopplat till trafiksäkerhetsarenan ASTAZero.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00435

Statistik för sidan