Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Landskapsanalysmetoder för planering av förnyelsebar energi och inför klimatförändringar

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 999 484 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyftet är att främja ett långsiktigt samarbete mellan SLU och University of Sheffield inom landskapsplanering och landskapsanalys, i frågor som gäller klimatförändringar, förnyelsebara energikällor och effekter av koldioxidneutralitet samt att bidra till individuell kompetenshöjning. Forskningsmålet är att studera och kritiskt värdera GIS-baserade metoder för landskapsanalys, landskapskarakterisering och miljökonsekvensbeskrivningar. även landskapsförändringar pga ny energiproduktion och ny energi konsumtion kommer att studeras.

Långsiktiga effekter som förväntas

- Februari 2010. Gemensam faktabaserad vetenskaplig artikel om forskning, policy och praktik i Storbritannien att skickas till tidskrift. - Oktober 2010. Artikel om fallstudier i Storbritannien där landskapsanalys används i planering av motverkan av effekter av klimatförändringar och förnyelsebar energiutveckling - Februari 2011. Gemensam vetenskaplig artikel om metoder för landskapsanalys för miljövervakning. - Fortsatt forskningssamarbete mellan Sheffield och Alnarp. Utbyten av seminarier, doktorander och undervisning. - Augusti 2012. Färdigställande av gemensam bok.

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras genom 1,5 år vistelse I Sheffield med regelbundna kontakter med SLU, och därefter 1,5 år på Alnarp med kontakter med Sheffield genom regelbundna resor. Vistelsen i Sheffield kommer att genomföras i tre steg, var och en resulterande i en publikation. Steg 1 innebär datasamling och analyser av planeringsdokument, deltagande i seminarier, samt doktorandhandledning. Steg 2 innefattar fallstudier av exempel som valts ut med University of Sheffield. Steg 3 kommer att användas for vidare analyser, rapportering och återkoppling till svensk forskning och praktik när det gäller metoder för landskapanalys för miljöövervakning. Mellan mars 2011 och slutet av augusti 2012 kommer den huvudskaliga tiden att tillbringas vid Alnarp SLU, med fortsatt samarbete med Sheffield.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01115

Statistik för sidan