Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Korrelering av bildsekvenser med 3D kartdata för positionering i flygande tillämpningar

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Dynamics
Bidrag från Vinnova 2 998 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte har uppnåtts genom utveckling av två automatiserade metoder för absolut egenpositionering av en flygfarkost genom korrelering av flygbilder med en 3D-modell från Rapid 3D Mapping. Vidare har projektets mål uppfyllts genom att dessa metoder, som utvärderats med verkliga flygbilder, har presenterats på internationella konferenser. Forskningsarbetet kommer även leda till att målet med licentiatsexamen för en industridoktorand uppfylls.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har enligt plan levererat två automatiserade metoder för global egenpositionering av en flygfarkost med hjälp av flygbilder, där TRL-nivån för metoderna under projektet höjts från nivå 1 till 3. Genom utvärdering på verkliga flygbilder har projektet visat att dessa metoder har potential att i framtiden kunna ingå i ett sensornätverk, t.ex. ombord på en obemannad farkost och bidra till en robust autonom navigering av farkosten.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av en industridoktorand från Saab under handledning av Linköpings universitet (LiU). Projektets tekniska detaljinriktning har bestämts i ett Vetenskapligt råd med deltagare från LiU och Saab. Detta samarbete har säkerställt att de utvecklade metoderna är innovativa och har tillräcklig akademisk höjd för vetenskaplig publicering samtidigt som de är av industriellt intresse för dagens och framtidens flygfarkoster. Metoderna har utvärderats med verkliga flygbilder vilket styrker deras tillämpbarhet och industriella relevans.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01249

Statistik för sidan