Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konstruktion för tillverkning - metoder för bättre tillverkning av Aerospecekomponenter

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 125 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftat till att skapa förutsättningsar för ett mer strukturerat och systematiskt arbetssätt för att öka producerbarheten och robustheten hos tillverkningen i samband med utveckling av nya produkter, med inriktning på fabricerade produkter. Målet och projektets leverabler har varit att utveckla och demonstrera metodik för en helhetsbedömning av producerbarhet för olika faser av produktutveckling, på konceptstadiet så väl som under konstruktionsarbetet då fixturer och produktionsutrustning ska konstrueras tillsammans med tolerans- och geometrisäkring.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är dels en kartläggning av faktorer som påverkar producerbarhet och dels utveckling av metodik för kvantitativ analys. Några koncept för metod och verktyg har demonstrerats och kan påvisa nytta och potential. Projektet samverkar även med funktioner för produktutvecklingsmetodik och har gjort inledande studier hur detta arbete ska integreras i utvecklingsprocessen och övriga ingenjörsverkyg. Arbetet kommer gå vidare i ett fortsatt projekt inom NFFP6 och kommer inom det projektet kunna ta fram mer kompletta och verifierade verktyg.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att sammanställa befintliga kunskaper via litteratur och erfarenheter om fabrikation av flygmotorkomponenter på GKN, och skapa metoder för analys av koncept och konstruktioner. Det visade sig att kunskapsbasen är relativ fragmenterad, pga innovationsnivå och mognadsgrad för denna teknologi. Ett antal studier och koncept till metoder har levereras, vilka kan vidareutvecklas och implementeras allt eftersom kompletterande data fås. Projektet har kantats av problem med rekrytering av doktorand och i stor utsträckning använt examensarbeten, vilket fungerat bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01247

Statistik för sidan