Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konnektiva modeller för arbetsplatslärande och praktikbaserade innovationer

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att utveckla forskningsbaserad kunskap om: (a) hur man uthålligt kan organisera för lärande och kompetensuppbyggnad på arbetsplatser genom ett samspel mellan planerade utbildningsinsatser och informellt lärande i det dagliga arbetet, samt (b) hur olika lärandeaktiviteter/-processer kan skapa förutsättningar för individuellt och kollektivt lärande i verksamheten, samt för praktikbaserade innovationer vad gäller processer och/eller produkter (tjänster).

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet avser att kunna bidra med såväl vetenskapliga som praktiska resultat. De förväntade vetenskapliga resultaten utgår från de frågeställningar som de redovisas i projektplanen. Vad gäller praktiska resultat och effekter så kommer projektet att bidra med beskrivning och analys av modeller för arbetsplatslärande som kan utgöra goda exempel och vägledning för utveckling av ´best practice´ inom området.

Upplägg och genomförande

Fokus för projektet är den nationella satsning för att stödja kommunernas arbete med kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre som benämnts ´Kompetensstegen´. Projektet kommer att genomföras i två faser. I den första fasen ligger fokus på hur en konnektiv modell för arbetsplatslärande vuxit fram i samverkan mellan olika aktörer. I den andra fasen kommer tyngdpunkten att ligga på att följa och studera uthålligheten vad gäller det fortsatta arbetet under perioden 20082010, samt hur konnektiva modeller kan utgöra drivkrafter för praktikbaserade innovationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02124

Statistik för sidan