Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kollektivtrafiken i kommunernas planering

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 625 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - maj 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet Kollektivtrafiken i kommunernas planering har som mål att all samhällsplanering ska ha kollektivtrafiken som norm. Syftet är att kommunerna medvetet ska planera för kollektivtrafik vid utbyggnaden av nya bostadsområden, arbetsplatsområden och service/verksamhetsområden. För det ändamålet krävs systematisk kunskapsuppbyggnad och tillämpning av metoder byggda på best practice. Denna forskningsansökan syftar till att lyfta fram kunskapsläget och visa på metoder byggda på en fallstudiebaserad explorativ undersökning utvecklad inom ramen för projektet Den goda staden.

Långsiktiga effekter som förväntas

FoU-arbetet delas upp dels i en sammanfattande kunskapsöversikt över området (nationellt och internationellt) med särskilt fokus på bussystem, dels en fallstudie av processerna i de tre kommunerna Karlstad , Sundsvall samt Uppsala avseende strategiska beslut i samhälls- och kollektivtrafikplanering som sedan kan återkopplas till strukturbildande frågor. Fallstudierna används också i en process med ett strukturerat utbyte mellan de ingående aktörerna.

Upplägg och genomförande

Studien bedrivs i tre faser: 1.Uppstartsfas. I denna fas genomförs ett gemensamt seminarium som klargör kunskapsläget och utvecklar former för erfarenhetsutbyte och utvärdering. Kunskapsöversikten tillförs arbetsgrupperna i respektive kommun. Uppstartsfasen beräknas genomföras under 2-3 månader. 2.Pilotstudierna. I denna fas bedrivs parallellt de tre piloterna utifrån respektive projekts förutsättningar. Utvärderingsarbetet pågår parallellt och tillförs respektive kommun under hand. Två utbytesseminarier tillsamman med styrgruppen genomförs. Se bilaga 1-3. Pilotstudierna bedriv utifrån givna projektbeskrivningar under en tid av 6-10 månader. 3.Utvärdering och slutsatser. I denna fas sammanfattas processerna och vad de lett till i en rapport som också lyfter erfarenheter som andra kommuner kan lära av. Utvärdering och rapport beräknas färdig inom ett år efter start.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01253

Statistik för sidan