Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kollektivtrafik och regionalpolitisk utveckling - aktörers roller, samverkan och beslutsprocesser

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 1 876 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet avser fortsättning på ett doktorandprojekt fram till disputation. Syftet med doktorandprojektet är att studera och analysera hur olika aktörer på regional och lokal nivå samverkar i beslutsprocesser kring frågor om kollektivtrafik. Ambitionen är att få fördjupad kunskap om hur samverkan, ansvarsfördelning och beslutsfattande hanteras i planerings- och beslutsprocesser inom regional och lokal kollektivtrafik. Projektet utgår från ett teoretiskt perspektiv kring politisk styrning och beslutsfattande som fokuserar frågor om kopplingar mellan maktutövning och tid i beslutsprocesser. Det empiriska arbetet inriktas på fallstudier av planerings- och beslutsprocesser i samband med upphandlingen/utformningen av kollektivtrafiken på regional nivå. Projektet kommer att resultera i en doktorsavhandling i form av en sammanläggningsavhandling på engelska i februari 2011.

Långsiktiga effekter som förväntas

Avhandlingen förväntas ge ett innovativt teoretiskt bidrag till den nationella och internationella statsvetenskapliga teoribildningen om beslutsprocesser, dels genom valet av kollektivtrafik som studieobjekt och dels genom fokus på politisk styrning och tid. Projektet kommer också att resultera i analyser, slutsatser och policyrekommendationer vad gäller aktörssamverkan, organisation och politisk styrning inom kollektivtrafiken, där olika former för ägarstyrning på den regionala arenan tydliggörs samt erfarenheterna av dessa former kritiskt granskas. Resultatet av studierna för detta projekt kommer således att ge värdefull kunskap om möjligheter till effektivare organisering av den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet baseras på empiriska fallstudier av planerings- och beslutsprocesser i samband med upphandling av regional kollektivtrafik. Den metodik som används är analys av relevanta dokument samt semistrukturerade djupintervjuer med berörda aktörer. Dokumenten utgörs av offentliga protokoll, aktörernas rapporter samt andra typer av skriftliga underlag, där dokumentstudierna syftar till att ge information om beslutsprocessens innehåll, identifiera och kartlägga tidpunkter och förändringar till tidpunkter, kontrollera vissa uppgifter samt identifiera fördjupade intervjufrågor. Intervjuerna görs med de aktörer som berörs av den studerade processen, framför allt tjänstemän och politiker i kommunerna och landstinget, representanter för trafikhuvudmannen och representanter för regionförbundet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03179

Statistik för sidan