Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimatanpassning av infrastrukturen en förstudie

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - KTH Avdelningen för Betongbyggnad
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - september 2023
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att identifiera kunskapsluckor och forskningsbehov inom området infrastrukturens anpassning till klimatförändringar. Det förväntade resultatet är en serie prioriterade förslag till forskningsprojekt inom området. Rapporten avslutas med tolv förslag på forskningsbehov.

Långsiktiga effekter som förväntas

Forskningen om klimatförändringar är omfattande. Merparten av den handlar dock om att utveckla åtgärder för att minska klimatförändringarna medan en mycket mindre del fokuserar på att anpassa den byggda miljön till de förväntade klimatförändringarna. Här behöver forskningen öka väsentligt, inte minst eftersom forskning tar lång tid för att genomföras och ännu längre tid behövs för att implementera resultaten. Rapporten innehåller 12 FoU-förslag om bl.a. ändrade laster, skydd, förstärkning, förflyttning samt konkurrensen mellan olika byggmaterial i ett förändrat klimat.

Upplägg och genomförande

För att genomföra litteraturstudien har följande ingångar till information använts: 1.Kontakter med forskare inom Sveriges Bygguniversitet (ett nätverk inom samhälls-byggnadsområdet mellan Chalmers, KTH, Lunds tekniska högskola och Luleå tekniska universitet) 2.KTH:s Climate Action Center 3.Trafikverket 4.Sveriges Kommuner och Regioner 5.Utlysningar från InfraSweden 2030 6.Sökningar på Internet 7.Massmedia under projektets gång

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 oktober 2023

Diarienummer 2022-02421

Statistik för sidan