Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

KIVI - Kollaborativ Innovation: en Väg till ökad Innovationsförmåga

Diarienummer
Koordinator JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 1 996 210 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet KIVI har syftat till att skapa ökad förståelse för hur kollaborativa innovationsprocesser, det vill säga kunskapsskapande processer där parter deltar som jämlika kollegor, fungerar, vilka specifika utmaningar som finns, samt även syftat till att ta fram modeller, metoder och verktyg för att öka den kollaborativa innovationsförmågan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har skapat ökad insikt och medvetenhet om utmaningarna och fördelarna med kollaborativ innovation och dess konsekvenser för ledning och organisering. Vidare har förmågan att uttrycka och artikulera samt att agera i enlighet med ovanstående ökat. Projektet har utvecklat en samling modeller, metoder och verktyg för kollaborativ innovation som är tillgängliga via https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/kivi-kollaborativ-innovation

Upplägg och genomförande

Projektet har utgått från ett aktionsforskningsperspektiv och ett så kallat "collaborative management research"-upplägg där forskarna kunnat vara nära involverade i de två praktikfallen "Electricity" (utveckling av elmobilitet och -transporter) respektive "Positive Footprint Housing" (framtidens hållbara boende), följt arbetet, intervjuat aktörer och närvarat vid möten. Projektgruppen har under ett antal workshops sammanställt data från forskarna, sammanfattat problem och gjort interventioner utifrån ställda hypoteser

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03195

Statistik för sidan