Intelligenta returlådor i en cirkulär ekonomi

Diarienummer 2017-05485
Koordinator Lunds universitet - Division of Packaging Logistics Department of Design Sciences
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

En cirkulär och biobaserad ekonomi kräver innovationer som minimerar suboptimalitet och som maximerar nyttjandet av resurser. Intelligenta returlådor har potential att skapa helt nya förutsättningar för Effektivare, Miljöanpassat och Säkrare varuflöde som möjliggör Nya tjänster för alla intressenter i livsmedelsindustrin. Målet är att identifiera värde och kostnader samt affärsmodeller på tre olika nivåer (aktör, kedja, industri) för konceptet i dialog med centrala intressenter.

Förväntade effekter och resultat

Potentialen för minskat matsvinn, ökad logistiks effektivitet och minskade kvalitetsbristkostnader är stor genom införandet av intelligenta returlådor. Med kartlagda och framtagna affärsmodeller för konceptet kan de affärsmässiga hinder som identifierats tidigare belysas och nya projekt med fokus på fortsatt implementering initieras.

Planerat upplägg och genomförande

1. Dialog med identifierade intressenter för att klargöra intresse, behov och potentiella värden de kan ha vid framtida implementering av intelligent returlåda. 2. Utveckling av affärsmodeller på företags-, värdekedje- och industrinivå för konceptet tillsammans med centrala industriaktörer. 3. Fördjupad analys av regler och upplägg för en neutral och öppen konceptlösning av intelligenta returlådor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.