Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Intelligenta returlådor i en cirkulär ekonomi

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Division of Packaging Logistics Department of Design Sciences
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

En cirkulär och biobaserad ekonomi kräver innovationer som minimerar suboptimalitet och som maximerar nyttjandet av resurser. Projektet har tydligt stärkt konceptet intelligent returlåda då dess potential att skapa förutsättningar för resurseffektivare, miljöanpassade och säkrare varuflöde bekräftats i både genomförda fälttester och fördjupningsdiskussioner med livsmedelsaktörer och handeln.

Resultat och förväntade effekter

Ett stort antal värden är kartlagda och verifierade av centrala aktörer och intresset är stort från dessa. Kritiska komponenter kring affärsmodeller är definierade såsom primärnytta med kvalitetsparametrar för minimerat matsvinn och resurseffektivitet i hantering av både returlådor och logistiska flöden. Konceptet har stärkts på SRS. I årsredovisning står det: ”Inom en snar framtid ska vi ha implementerat smarta lastbärare med inbyggda sensorer som kan visa position, om kylkedjan varit bruten”.

Upplägg och genomförande

Dialogen med intressenter för att klargöra intresse, behov och potentiella värden de kan ha vid framtida implementering av intelligent returlåda har fungerat mycket bra. Vidare har fältstudier genomförts vilket medfört fördjupade insikter avseende både hinder och möjligheter med konceptet. Det har också lett till omfattande vidareutveckling av teknik (sensorer och användargränssnitt). Kostnadsstrukturen för respektive aktör ses som en avgörande faktor för fortsatt implementering vilket vi kommer arbeta vidare med efter projektets avslut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2017

Diarienummer 2017-05485

Statistik för sidan