Integrerad plattform för vård och forskning inom diabetes typ 2 och prediabetes

Diarienummer 2016-04219
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Bidrag från Vinnova 675 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SWElife
Ansökningsomgång SWElife: Diabetes

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa infrastruktur för analys av kliniska patientdata inklusive vårdkostnader, s k hälsoindex, för att utvärdera effekt av olika åtgärder, exempelvis prevention. Tre nycklar krävs för att realisera detta: 1) Teknisk infrastruktur och lösningar för digitalt patientmedgivande för forskning . 2) MittDiaCert är ett nytt verktyg som utvecklas inom ramen för Program 4D (i samarbete mellan KI och SLL) och är en dynamisk applikation där patient och vårdgivare registrerar patientens individuella vårdplan. 3) Statistiskt analysverktyg.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser att skapa följande med möjlig nationell användning : Teknisk infrastrukturlösning för digitalt patientmedgivande att delta i forskning. En första tillämpning blir att följa upp diabetesvården för patienter som använder MittDiaCert och jämföra med patienter som inte använder MittDiaCert för att se om en individuell och interaktiv vårdplan leder till snabbare korrigering av levnadsvanor och medicinska värden än vid sedvanlig vård. En andra tillämpning följer upp individer med prediabetes för att mäta effekten och sätta ett värde på utfall av preventiva åtgärder.

Planerat upplägg och genomförande

I ett första skede utveckla en digital plattform för patientmedgivande att delta i forskning. Därefter skapa en forskningsplattform baserad på flera relevanta, stora databaser för att med dess hjälp konstruera ett ´hälsoindex´. Detta index avspeglar kostnader för diabetes med dess olika komplikationer och används för att sättas i relation till kostnader för preventiva åtgärder. I två pilotstudier kommer klinisk effektivitet och kostnadseffektivitet av MittDiaCert att undersökas på patienter med typ 2-diabetes respektive prediabetes.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.