Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrerad logistikutveckling för hållbarhet och konkurrenskraft

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 9 900 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att studera operativ effektivitet och miljömässig hållbarhet inom transport- och logistiksystemet. Fokus är på de interorganisatoriska gränssnitten och hur välutvecklade samarbetsformer skapar nya affärsmöjligheter och undanröjer hinder för förbättringar av hållbarhet och konkurrenskraft. Projektet är uppdelat i fem fokusområden som alla bidrar till det övergripande syftet: (1) Miljörelaterade ramvillkor, (2) Effektiva logistik- och transportlösningar, (3) Operativ transporteffektivitet (4) Transportköparens kravbild,(5) Förändrade arbetssätt och aktörsroller i logistiknätverk ökad hållbarhet genom samverkan, och (6)Hållbara logistiksystem för produktion av biodrivmedel.

Långsiktiga effekter som förväntas

Effektmålet är att transport- och logistiksektorn skall minska sina koldioxidutsläpp. Ordet integrerad i projektrubriken har varit viktigt eftersom fokus har varit på de interorganisatoriska gränssnitten och hur välutvecklade samarbetsformer skapar nya möjligheter och kan undanröja barriärer för dramatiska förbättringar av hållbarhet och konkurrenskraft. All förbättringspotential ligger dock inte i gränssnitten utan forskningen har också omfattat samhällets ramvillkor för förändringar liksom aktörernas interna effektivisering.

Upplägg och genomförande

Projektet ingår som en del av den större satsning som gjorts gemensamt av Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet med inriktning på logistik och hållbarhet. På detta sätt bidrar projektet till att knyta ihop de centrala forskargrupperna i Northern LEAD,ett kompetenscenter inom logistikområdet. Projektet har involverat 6 doktorander - ett för varje fokusområde. Seniorforskning och handledningsker över delprojektsgränserna i nära samarbete mellan högskolorna. Projektet drivs i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor, dels genom en industridoktorand med anställning på Schenker och dels genom den forskning som bedrivs tillsammans med involverade företag och organisationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01808

Statistik för sidan