Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa Lidköping

Diarienummer
Koordinator Lidköpings kommun - KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner

Viktiga resultat som projektet gav

I förstudien har större insatser än förväntat satts på att utforma de centrala momenten. I arbetet har förståelsen för momentens och sammanhangets betydelse, komplexitet och aktuella status vidgats. Utvecklingsområden som inte var kända i ansökningsskedet har identifierats. Utbildningsinsatser och test av delmoment har genomförts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Idéslussmetoden har utarbetats vilken bygger på kunskaps-/erfarenhetsinhämtning internt och externt. Grundläggande utbildning har getts till en merpart av kommunens chefer respektive till processtödjare. 15 medarbetare har deltagit i tvärfunktionella grupper då moment i idéslussen testats. Initiativ till samverkan har tagits vilket resulterat i en avsikt till fördjupat samarbete inom inkluderande förnyelse- och utvecklingsarbete.

Upplägg och genomförande

Förstudiearbetet har bedrivits genom ett utforskande, successivt arbetssätt. Arbetssättet har främjat lärande vilket inneburit att den tes som presenterades i ansökan har prövats och omprövats. Förståelsen har utvidgats och fördjupats. Utvidgningen har kommit att handla mycket om sammanhanget för förnyelsearbete dess betydelse och dess karaktärsdrag. Möjligen kan en nackdel med det utforskande arbetssättet vara att projektdimensionen av förstudiearbetet kommit att bli nedtonad. Något som gjort att alla planerade moment inte genomförts inom förstudietiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04521

Statistik för sidan