Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Implementering av välfärdstekniska lösningar i LSS-verksamhet - för personer med kognitiva svårigheter

Diarienummer
Koordinator Eskilstuna Kommun
Bidrag från Vinnova 201 810 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi önskade skapa nyfikenhet och förståelse för användbarheten av välfärdstekniska löningar i verksamheter för personer med kognitiva svårigheter. Idag upplever vi att denna utveckling stoppas på grund av att personal inte har tillräckligt stor kunskap eller själva är trygga med användandet av teknik. Personalen har i projektet nyfiket testat och implementerat en del nya lösningar kring brukarna och goda exempel är spridda. Handledning har getts och material har tagits fram för att ge stöd i användandet av teknik och kring implementeringsarbete runt brukarna.

Långsiktiga effekter som förväntas

För personer med kognitiva svårigheter innebär tekniska lösningar som underlättar vid planering, inlärning, kommunikation och information en stor möjlighet till att få kontroll över sitt liv. Att själv kunna styra över när jag vill lyssna på musik eller att kunna utrycka min vilja är inte självklart för alla. Tiden har inte räckt till. Alla inköp tog lång tid, vi hade problem med att få teknisk support och våra internetuppkopplingar var inte tillräckligt bra. Men många av brukarna i projektet har efter att ha testat även börjat använda sig av tekniska lösningar i högre utsträckning.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen startade med information till verksamhetens chefer för att efter det ta ut ett pilotområdet. En första Workshop genomfördes där handledarna visade ett utbud av välfärdtekniska lösningar samt information kring arbetet med att förstå och kartlägga personers behov och svårigheter. Handledare och teknik erbjöds till alla verksamheter. Svårigheter har funnits kring förutsättningar vad gäller avsatt tid, uppkopplingar som inte fungerat och inköp. Här ser vi cheferna som viktiga. Cheferna måste vara de som skapar bra förutsättningar och driver på implementeringen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05065

Statistik för sidan