Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IEC PRISMA etapp 2

Diarienummer
Koordinator SWEREA MEFOS AB
Bidrag från Vinnova 15 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - mars 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Centre for Process Integration in Steelmaking, PRISMA, med Swerea MEFOS som värdinstitut, är ett Institute Excellence Centre (IEC) som stöds av VINNOVA, KK-stiftelsen, och ett antal industriella parter, se nedan. PRISMA:s forskningsstrategi är att utveckla användningen av, förståelsen för, samt tillämpningen av processintegration i stålindustrin. Detta sker genom samtidig metodutveckling och praktik av metoden genom fallstudier i samarbete mellan Swerea MEFOS, deltagande industripartners och universitet. PRISMA syftar till att: - Ge vetenskapliga och tillämpade kunskaper inom processintegration och bidra till dess implementering bland deltagande parter. - Ge utbildning och yrkesutbildning för forskare och praktiker inom forskningsområdet. - Erbjuda rådgivning/konsulting i komplexa industriella beslutssituationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

PRISMA kommer att beskriva möjligheterna att göra industriella systemet mer resurseffektiva med hänsyn till nordiska förhållanden: - Möjligheterna att uppnå Zero waste, noll avfall, vid ståltillverkning. - Hur man minskar användningen av fossil energi med >30%. - Hur man minskar CO2-utsläppen med 20-50% i järn-och ståltillverkning. Under perioden 2010-2012 kommer det internationella inslaget i forskningen att öka samtidigt som processintegration kommer att utvecklas till ett av Swerea MEFOS spetskompetensområden.

Upplägg och genomförande

För perioden 2010-2012 har fokusområden formulerats tillsammans med industriella parterna, på liknande sätt som i den första programperioden. Tillämpningen och utvecklingen av processintegrationsmetodiken kommer att grundläggande i alla projekt. Under industriellt överinseende kommer programmet att innehålla minst ett stort tillämpningsprojekt per fokusområde som involverar åtminstone en stark koppling till en akademisk forskningsmiljö. Programmet kommer att engagera både doktorander och seniora forskare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01802

Statistik för sidan