Idéburet offentligt partnerskap (IOP) - framgångsfaktorer och utmaningar

Diarienummer 2017-05636
Koordinator STIFTELSEN BRÄCKE DIAKONI - STIFTELSEN BRÄCKE DIAKONI, Göteborg
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - november 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syftet med denna tilläggsansökan är att studera partnerskaps relationers och IOP modellens betydelse för en fortsatt samverkan mellan idéburna organisationer och offentlig sektor när dess ursprungliga politiska, institutionella, ekonomiska förutsättningar genomgår en drastisk förändring. Vi vill belysa både partnerskapets för-och nackdelar ur organisationsperspektiv samt relationernas betydelse för samverkans fortlevnad.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att identifiera utmaningar och hinder under IOPs avvecklingsfas och resultera i rekommendationer för framtida IOP. Den kommer även retrospektiv belysa IOP som samverkansform avseende principer för en tillitsbaserad styrning och ledning.

Planerat upplägg och genomförande

Datainsamling sker i form av primär- och sekundärdata som belyser avvecklingsprocesser av olika partnerskapsgemensamma tjänster och strukturer och möjligen partnerskapets övergång till nya samverkansprocesser. Materialinsamlingen sker i form av intervjuer med partnerskapets organisationer och dess representanter inom partsammansatta samverkansstrukturer samt den politiska ledningen i kommunen. Om möjligheten ges avser följeforskarna nyttja de kvarvarande observationstillfällen i partssammansatta strukturer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.