Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) - framgångsfaktorer och utmaningar

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN BRÄCKE DIAKONI - STIFTELSEN BRÄCKE DIAKONI, Göteborg
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att studera avvecklingen av ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) som ett innovativt sätt att avtala om samverkan mellan offentliga och idéburna välfärdsaktörer. Projektet kompletterade tidigare forskning om uppstart och genomförande av IOP med värdefull kunskap om framgångsfaktorer och hinder för IOP. Vidare kunde vi undersöka parternas upplevelse av skillnader mellan IOP-avtal och upphandlade kontrakt samt hur principerna för en tillitsbaserad styrning och ledning tillämpades i det aktuella IOP.

Resultat och förväntade effekter

Lärdomar från avvecklingen av IOP: (1) Kunskap om parternas villkor och arbetssätt är viktiga för att kunna hantera eventuella konflikter. (2) Partnerskapet bör involvera alla berörda, inte minst kommunala delförvaltningar. (3) Långsiktiga IOP satsningar bör stärkas genom politiska beslut på lokal och nationell nivå. Samtliga principer för tillitsbaserad styrning (TBS) var aktuella i det aktuella IOP. En framgångsrik samverkan verkar gynnas av tillämpningen av TBS och det var möjligt att uppnå mer tillitsbaserad styrning i ett komplext IOP med många parter.

Upplägg och genomförande

Analysen bygger på dokumentstudier (mötesprotokoll) samt intervjuer med 11 nyckelpersoner från både idéburna organisationen och kommunen, som representerar den strategiska beslutsnivån (styrgruppen) samt den operativa beslutsnivån (samverkansgruppen). Genom att intervjua personer från båda huvudparter (kommun-idéburna) samt från den strategiska och operativa beslutsnivån utifrån samma frågemall, har vi försökt säkerställa att vi förstått partnerskapets betydelse samt partnerskapets upplevda för- och nackdelar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 februari 2018

Diarienummer 2017-05636

Statistik för sidan