Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

iCare4 Fyrbodal-idésluss för samverkan vid innovationsledning i kommunal socialtjänst

Diarienummer
Koordinator Uddevalla kommun - Tillväxtavdelningen
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förstudien iCare4 Fyrbodal var att ta fram en modell för en idésluss i socialtjänsten i några pilotkommuner i Fyrbodals kommunalförbund; Bengtsfors, Trollhättan och Uddevalla. Förstudien visar hur man kan utveckla en effektiv idésluss som integreras med kvalitetsledningssystemet i varje kommun. Själva slussen bör vara gemensam för ett antal kommuner och kan användas oberoende av kommunernas olika storlek samt deras olika kompetensnivå avseende innovationsledning. En IT-baserad plattform gör att idéslussen fungerar som en naturlig del i den ordinarie verksamheten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är en modell för idésluss där vi föreslår ett helhetsgrepp på innovationsledning med tydliga gränssnitt mellan kommuner och sluss och även mellan inkubationsprocesser och näringslivet. Eftersom idéslussen integreras med ett kvalitetsledningssystem som alla kommuner måste ha (SOSFS 2011:9), kommer modellen att bli särskilt attraktiv för de av Fyrbodals kommuner som ännu inte implementerat ett sådant. Förstudiens resultat har skapat intresse hos flera kommuner att gå vidare i en utvidgad konstellation inför Vinnovas utlysning utveckling av idéslussar.

Upplägg och genomförande

Den arbetsplan vi skapade till ansökan har använts under genomförandet av förstudien. I de första arbetsmötena gjorde vi en analys över funktionssätt för den i Uddevalla befintliga idéslussen iMedTech. För nulägesanalysen utvecklade vi ett frågeformulär och intervjuade ett tvärsnitt av personalen i socialtjänsterna på respektive pilotkommun. Omvärldsanalys, studiebesök och workshop med medarbetare följde. Efter omfattande arbete och en kreativ process i en ambitiös projektgrupp har vi redovisat resultatet av förstudien; idéslussen som också fått namnet i Care 4 Fyrbodal.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04515

Statistik för sidan