Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IBA 2009 - Cleaning for the next generation

Diarienummer
Koordinator IBC Robotics AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet mål har varit att utveckla en första enhet av IBA 2009 med sådan höjd att enheten kan tillverkas, säljas och tas i drift hos slutkund. Detta har inneburit att vi kunnat se följande mätbara delmål: förfinad process som motsvarat 10% mindre pelletsåtgång vid samma renlighetsnivå. Verifierat tvättprocessen med rätt delar, 13% (2 min) minskad processtid från 15 minuter och att 75% av fokusgruppen förstår och kan använda operatörsinstruktioner.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det förväntade resultatet att integrera delprocesserna och skapa den fullständiga processen IBA ska genomföra, optimera processeffektiviteten utifrån bland annat energi, samverkan människa/maskin samt åtgång av ispellets. Idag samarbetar vi med Eskilstuna kommun och IBC Robotics har en IBA 2009 vid Eskilstuna Logistik som testas och körs i ´verklig´ miljö.

Upplägg och genomförande

Arbetet i projektet har gått ut på att påbörja affärsutvecklingen för att ta fram den första prototypen av IBA 2009 inför industrialiseringen. Vi har valt att fokusera på tre huvudaktiviteter som alla tjänar som grund för det fortsatta arbetet. IBC Robotics har dokumenterat helheten och den dokumentationen ligger till grund för våra diskussioner med finansiärer, tagit fram en marknadsprofil och arbetar med att ändra transportbranchens mind-set kring rengöring då vi introducerat en helt ny metod.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01952

Statistik för sidan