Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hantering och delning av kunskap i kunskapsintensiva organisationer: Ett relationellt perspektiv

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 3 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Hantering och delning av kunskap i kunskapsintensiva organisationer: Ett relationellt perspektivFöreliggande forskningsprojekt avser studera hur kunskap hanteras och delas i svenska kunskapsintensiva företag. Forskningsprojektet kommer att driva följande forskningsfråga: Vilka mekanismer eller arenor används i kunskapintensiva företag för att förbättra utvecklandet, delandet och spridandet av kunskap? Denna forskningsfråga bryts ned i följande delfrågor: Deltar medarbetare svenska kunskapsintensiva företag i systematiskt kunskapsdelningsarbete? Om ja, hur upplevers detta arbete? På vilka sätt genereras och konstitueras kunskap som en kollektiv resurs, lokaliserad i relationerna mellan individer och grupper av individer och teknologier i kunskapsintensiva företag? Vilka begränsningar och hinder upplever medarbetare i kunskapsintensiva företag i sitt dagliga arbete med avseende på möjligheter att dela och utveckla kunskap kollektivt?

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntas generera insikter i hur kunskap kollektivt skapas och sprids i kunskapintensiva organisationer. Genom att tillämpa en s.k. kollaborativ metod i vilken representanter för deltagande företag är delaktiga i problemformuleringen och bidrar med sin kunskap inom sitt expertisområde syftar projektet till att producera dels praktiskt tillämpbar kunskap, dels bidraga till en teoriutveckling inom begreppet relationell kunskap.

Upplägg och genomförande

Studien är baserad på ett samarbete med ett antal företag som är beroende av att effektivt kunna dela ´kunskapsresurser´. Studien baserar sig på intervjuer, delatagande observationer och workshops på de deltagande företagen och syftar till att skapa en föreståelse för hur relationer mellan individer och grupper konstituerar kunskap i det dagliga arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02027

Statistik för sidan