Hantering av intellektuella tillgångar i kunskapsekonomin

Diarienummer 2016-04664
Koordinator Göteborgs Universitet - Center for Intellectual Property
Bidrag från Vinnova 2 614 960 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt
Ansökningsomgång Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft - företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv

Syfte och mål

Forskningsprojektet fokuserar på hur förmågorna att hantera intellektuella tillgångar och intellektuell egendom kan möjliggöra konkurrensfördelar och värdeskapande för teknikbaserade företag i en kunskapsbaserad ekonomi. Huvudfokus är att utveckla och kontinuerligt förbättra ett ramverk för hanteringen av intellektuella tillgångar genom att göra ett antal intervjuer och fallstudier.

Förväntade effekter och resultat

De viktigaste resultaten kommer att vara; i) praktiskt lärande för de deltagande företagen, och ii) avancerade forskningsresultat som är användbara för i första hand svenska företag samt vid strategiskt beslutsfattande för offentliga aktörer. Företag kommer att kunna lära sig att höja sin nivå för att skapa värde från intellektuella tillgångar. Kunskapen kan även komma andra aktörer till nytta. I ramverket kommer det finnas verktyg och processer som företag kan plocka upp och omedelbart använda. Forskningsresultatet kommer också att spridas via publiceringar och seminarier.

Planerat upplägg och genomförande

I detta forskningsprojekt planerar vi att vetenskapligt använda en induktiv, kvalitativ metod baserad på vår tidigare teoretiska utveckling, för att inhämta erfarenheter och insikter av ledande professionella experter och relevanta fallstudier till ett praktisk, icke-konfidentiellt ramverk. Syftet är alltså att leverera forskningsresultat och ett praktiskt ramverk som är meningsfulla och användbara för företagsledare, yrkesverksamma inom IA/IP, samt politiska aktörer i en form som kan användas för att underlätta ett effektivt beslutsfattande i olika sammanhang.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.