Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hantering av intellektuella tillgångar i kunskapsekonomin

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Center for Intellectual Property
Bidrag från Vinnova 2 614 960 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Övergripande syfte och mål för projektet är att visa betydelsen av organisatorisk och strategisk hantering av intellektuella tillgångar för värdeskapande i digitala utvecklings- och omvandlingsprocesser. Den ena delen av arbetet fokuserar på svenska enhörningsbolags konkurrensförmåga och s.k. nätverkseffekter på en global marknad. Den andra delen av arbetet fokuserar på ett uppdaterat IAM-ramverk att användas för att utvärdera intellektuella tillgångar i forskning, management och policy.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ambitionen är att bygga vidare på ett arbete där universitet och andra publika och privata aktörer inom innovationssystemet använder utvärderingsmodeller av intellektuella tillgångar som verktyg i nyttiggörande verksamhet. Arbetet är tänkt att bidra till en verktygslåda att använda för forsknings-, management- och policyverksamhet i arbete med digitala utvecklings- och omvandlingsprocesser.

Upplägg och genomförande

Studien av de fem svenska enhörningsbolagen utgår från en induktiv, kvalitativ metod och empirisk analys. IAM-ramverket vilar på tre vetenskapliga ansatser; en teoretiskt reflexiv analys, en rättsdogmatisk och rättskonstruktivistisk analys samt en kvalitativ empirisk analys. Projektarbetet grundar sig på vetenskaplig litteratur och omvärldsinformation som t ex företagsinformation, patent och annan immaterialrättslig information samt annan offentligt tillgänglig information.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 april 2017

Diarienummer 2016-04664

Statistik för sidan