Hållbarhetsstyrd byggprojektering

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Bygg och Miljöteknik
Bidrag från Vinnova 3 750 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla och akademisera en industriellt framtagen målstyrd projektering (set-based design) för broar och liknande infrastrukturkonstruktioner som optimeras avsett på hållbarhetsaspekter och byggbarhet. Projekteringsmetodiken är banbrytande och kunskapsutvecklingen avancerar och stärker svensk byggindustris konkurrenskraft. Med vår metod genereras beslutsunderlag som optimeras mot hållbarhet och byggbarhet; dvs. vi vill styra projekteringen mot en lösning även utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

Förväntade effekter och resultat

Metoden är tänkt att användas av entreprenörer och konsulter i tidiga projektskeden, dvs. vid anbud och projektering av byggnadsverk. Initialt kommer metodiken att tillämpas på en bro. Projektet kommer skapa framgångsrika tjänster och processer vilket bidrar till de uppsatta transportpolitiska målen samtidigt som svensk byggindustris konkurrenskraft stärks. Den nya kunskapen etableras i Sverige genom att samverkansrelationer skapas och fördjupas mellan två forskargrupper och industrins specialistkompetenser, samt en stark samhällsaktör.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras som en undersökande fallstudie där befintliga broar används för att: Studera hållbarhetsaspekter, hur dessa påverkas av projekteringsbeslut Utveckla Set-Based design metoden så att hållbarhetsaspekter omfattas och stödjs av en komplett hållbarhetsstyrd projekteringsmetodik. Ta fram en palett av hållbarhetskriterier som kan användas vid olika förutsättningar. Skapa ett beslutsstödjande gränssnitt där kriterier och hållbarhetsaspekter visualiseras för de olika alternativen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2020

Diarienummer 2017-03312

Statistik för sidan