Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

God Man i fickan

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - School of Electric Engineering and Computer Science
Bidrag från Vinnova 750 841 kronor
Projektets löptid april 2019 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Syfte och mål

Dagens system för God Man och Förvaltare är föråldrat och innebär stora svårigheter och även risker för den som inte kan hantera sin egen ekonomi. Det försvårar för individen att vara delaktig i Skola, Arbete, Fritid och att hantera alla vardagsbeslut som behövs för att vara delaktig i samhällslivet. Detta projekt har syftat till att påvisa möjligheterna att kombinera mänskligt och digitalt stöd för att hjälpa personer som har God Man och Förvaltare genom att ta fram en högfungerande interaktiv prototyp som visar genomförbarheten av hjälpmedlet God Man i fickan.

Resultat och förväntade effekter

Personer med funktionsnedsättningar kan ha utmaningar relaterade till ekonomisk förståelse och tillgång till sina pengar. Effektiva och tillgängliga tekniska lösningar kan förbättra hanteringen av privatekonomin genom att utveckla ett digitalt verktyg utifrån användarens behov och erfarenhet. Genom God man i Fickan har vi undersökt grundläggande funktionalitet och interaktion för personer som inte kan hantera sin ekonomi utan assistans. Vi har urskiljt användarvärden som reflekterar användarbehov och nyckelfunktioner som borde vara inkluderade i applikationen.

Upplägg och genomförande

Deltagande designaktiviteter med personer med kognitiva funktionsnedsättningar gav inflytande över design och funktionalitet. Kvalitativa data samlades in genom diskussioner, storyboarding och en designsession. COVID-19 framtvingade onlineanpassade workshops. Insamlade data analyserades tematiskt, visualiserades och gradvis förfinades genom wireframes och en lo-fi prototyp. Prototypen genomgick heuristisk utvärdering för att visa användningen av ett provokativt objekt. Användarna engagerades i kritiska reflektioner och diskussioner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 juli 2020

Diarienummer 2019-01261

Statistik för sidan