Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Fryskonsolidering med ytjordvärmesystem

Diarienummer
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att bedöma den tekniska och ekonomiska potentialen för metoden "fryskonsolidering", med vilken ett blött, finkornigt material kan avvattnas genom frysning i flera cykler, samtidigt som restenergi/restkyla tas tillvara. Vi fick en god bild av den tekniska och ekonomiska potentialen, på en övergriplig nivå. Ett vidare mål var att kontakta framtida potentiella användare av metoden, vilket vi gjorde, och fick god respons från dem.

Resultat och förväntade effekter

Vi kom fram till att metoden har god teknisk potential för avvattning av finkorniga material ner till plasticitetsgränsen, samt att metoden har god ekonomisk potential för vissa material. Kontakt med framtida potentiella användare visade även på ett intresse från branschen att delta i vidare utveckling.

Upplägg och genomförande

Arbetet genomfördes dels genom en labbstudie, i form av ett examensarbete, där avvattningspotentialen testades praktiskt och sambandet mellan antal frys/tö-cykler och avvattningsvolym beskrevs, dels genom en scenariostudie där ett antal användningsscenarier beskrevs och kostnadsberäknades. Scenarierna kunde sen jämföras med "noll-alternativ" som representerade dagens hantering av blöta finkorniga material, för att den ekonomiska potentialen skulle kunna beräknas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04984

Statistik för sidan