Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens välfärdstjänster - Nya arbetssätt för innovativ serviceutveckling inom vård och omsorg

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Bidrag från Vinnova 3 330 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Framtidens vård och omsorg behöver nya innovativa arbetssätt för att säkra hög kvalitet och effektivt nyttjande av resurser. Att skapa goda förutsättningar för utveckling i etablerade strukturer inomkomplexa vård- och omsorgsorganisationer med begränsade resurser kan dock vara en utmaning.Syftet med projektet Framtidens välfärdstjänster var att utveckla och testa arbetssätt som kunde stödja innovativ verksamhets- och serviceutveckling och genomföra pilottester av dessa inom områdetäldre och vuxna med funktionsnedsättning i Sörmlands län. Målet var att utveckla och testa arbetssätt som främjar problemlösning, kreativitet och nya idéer inom 2-4 fallstudier och att framgångsrika lösningar hade spridits.Det angreppssätt som har utvecklats och prövats inom projektet benämns SIDSSA (Sustainable Improvement and Development through Strategic and Systematic Approaches) och kan beskrivas som en basal övergripande tankemodell för utvecklings- och förbättringsarbete. SIDSSA syftar till att bygga organisatorisk kompetens och utvecklingskapacitet genom att på flera organisatoriska nivåer stödja helhetssyn och systemförståelse, systematik i arbetssätt och processkunskap (ex. lärande- och förändringsprocesser på individ-, grupp- och organisatorisk nivå). SIDSSA omfattar arbetssätt för utvecklings- och förbättringsarbete baserat på lärdomar från kvalitetsutveckling, organisatoriskt lärande, innova tionsforskning och organisatorisk kreativitet. SIDSSA omfattar tre huvudsakliga interrelaterade delar: 1) Strategier för samtidig utveckling på flera organisatoriska nivåer; 2) Fem flexibla faser i en utvecklingsloop; 3) Arbetsmetodik och stödinstrument. För att stödja utvecklings- loopens faser har arbetsmetodik och instrument utvecklats och pilottestats bl.a. SPI (Strukturerad Problem och framgångs-Inventering); SPA (Strukturerad Problem Analys); RIOL (Reflections on Interventions, Outcomes and Learning), Aktivitetskartläggning, Stödmall bas och processdagböcker. I BILAGA 1 beskrivs angreppssättet SIDSSA, dess delar och de specifika i nstrumenten i mer detalj.SIDSSA som angreppssätt inkl specifik arbetsmetodik och instrument har under projektets gång provats på tre fall: 1) Stödfunktionen FoU i Sörmlands; 2) äldreomsorgen inom kommun A och 3) Handikappomsorgen i kommun B. Studier av dessa fall visar att SIDSSA bidragit till att öka stödfunktioners (FoU i Sörmland) och enhetschefers (inom äldre och handikappomsorg) känsla av kontroll, förmåga att planera för utveckling samt stärkta möjligheter att motivera och uppnå förändring (för mer detaljer se Höög et al., 2014; Nyström, Höög et al., 2014). även aktionsforskningsansatsen har dokumenterats och beskrivs i en kommande forskningsartikel (Hansson et al., 2014). FoU i Sörmland har antagit SIDSSA som sitt huvudsakliga angreppssätt för enhetens arbete och under projekttiden har angreppssättet spridits till enhetens arbete med tre nationella satsningarna (satsningar på äldre, den sociala barn- och ungdomsvården och missbruksvården) samt till ett teknikprojekt. Inom kommunB lyfte man i slutet av projektperioden upp angreppssättet på agendan på politikernivå som ett möjligt gemensamt angreppssätt som kunde förena olika verksamhetsområden. Inom kommun A blev verksamhetsledningens viktiga insikt att ledningsnivåer behöver vara engagerade och ett större helhetsgrepp tas för att skapa goda möjligheter att få till ett arbetssätt som kan främja utveckling, förbättring och innovativa lösningar.Projektet omfattade tre typer av innovationer på tre nivåer; övergripande utveckling av organisatoriska strukturer och arbetssätt (organisatoriska innovationer) där FoU i Sörmland testat och introducerat nya arbetssätt (processinnovationer) som ökat möjligheterna för verksamhetens chefer och personal att ta fram nya innovativa högkvalitativa tjänster (serviceinnovationer). För innovativ verksamhets- och tjänsteutveckling inom vård och omsorg framkommer av tidigare forskning några viktiga aspekter att ta hänsyn till som projektet och det utvecklade angreppssättet SIDSSA ger praktiska exempel på: 1) Strategier, resurser och uthållighet, 2) Involvering av olika typer av aktörer och nätverk, 3) Systematik i organiserande och arbetssätt, 4) Processtöd t.ex. verktyg för kommunikation, mätning, analys, implementering, och 5) Arenor för kommunikation, lärande och spridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01729

Statistik för sidan