Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens näringspolitik och globaliseringens betydelse: Två nya arenor för kunskapsutveckling, dialog och lärande (Entr.forum)

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Stiftelsen Forum för småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

En central uppgift för Entreprenörskapsforum är att utifrån högkvalitativ forskning, präglad av oberoende, lyfta fram policyrelevanta resultat inom områden där osäkerheten och okunskapen är som störst. Nya forskningsområden av särskilt intresse i det perspektivet är globaliseringen och hur denna påverkar konkurrensförhållanden och marknadsförutsättningar för småföretag/entreprenörer, den snabba teknikutvecklingen och småföretagens/entreprenörernas roll, hur småföretagen/entreprenörerna bidrar till kunskapsutvecklingen, kunskapsspridning och omvandlingstryck, samt småföretagens/entreprenörernas roll i såväl näringslivsdynamik som regional och nationell tillväxt. Inom dessa områden pågår en snabbt växande internationell forskning som inte fått genomslag på svenska lärosäten eller i den ekonomisk-politiska debatten. Genom att initiera och kommunicera forskning inom dessa områden är ambitionen att Entreprenörskapsforum kommer att bidra till nya relevanta kunskaper, liksom en fördjupad diskussion, om småföretagens/entreprenörernas roll i samhällsekonomin samtidigt som resultaten sprids till en bredare grupp av beslutsfattare. Bättre kontaktytor med näringslivet, såväl genom dess organisationer som direkt med företagsledare och ägare, samt offentliga aktörer, är en viktig komponent i det kommande arbetet. Under den kommande treårsperioden etableras flera viktiga fora och nätverk inom ramen för verksamheten. Dit hör t ex Globaliseringsforum och Näringspolitiskt forum, som denna ansökan omfattar. Entreprenörskapsforum är en viktig aktör i den pågående näringspolitiska diskussionen, men huvuddelen av den nya inriktningen kommer att fokusera på att få ett starkt genomslag för innovations-, entreprenörskaps- och småföretagsfrågor under mandatperioden och få till stånd en bättre balans mellan makro- och mikroekonomiska frågor.

Långsiktiga effekter som förväntas

När existerande strukturer och konkurrensförhållanden utmanas ändras förutsättningarna för befintliga företag mycket snabbt. Verksamheter som under decennier haft betydande konkurrensfördelar kan plötsligt pressas tillbaka av nya konkurrenter. Innovation är nyckeln till företagens utvecklingskraft och omställningsförmåga. Den ekonomiska dynamiken utvecklingskraften grundas till stora delar i en ekonomis innovationshöjd. För att nå dit behövs en översyn av regleringar, utformningen av skattepolitiken och finansmarknadernas funktion. Entreprenörskapsforum sjösätter under första halvåret 2010 i mån av finansiering flera helt nya aktiviteter som kombinerar ny forskningsbaserad kunskap med en aktiv dialog med beslutsfattare inom näringsliv, politik och förvaltning. Vårt syfte är att denna kunskap ska komma till praktisk användning. Entreprenörskapsforums huvuduppgift är att kommunicera policyrelevant forskning, i första hand sådan som inte är särskilt väl företrädd på de svenska universiteten/högskolorna, för att därmed bredda debatten och beslutsunderlaget för den ekonomiska politiken. Entreprenörskapsforum kommer även att bilda ett Näringspolitiskt Forum för att sätta särskilt fokus på centrala frågor rörande förutsättningar för det svenska näringslivets utveckling och en långsiktigt uthållig tillväxt. Den svenska debattens utgångspunkt har sedan lång tid varit en makroekonomisk modell med betydande Keynesianska anslag och ett svagt mikroekonomisk fundament. Debatten och politiken tar fortfarande till stora delar sin utgångspunkt i den synen på ekonomin. Under det senaste decenniet har den kunskapsdrivna tillväxtmodellen dominerat, dvs. förenklat uttryckt att satsningar på FoU och utbildning leder till tillväxt. Modellen ligger bakom t ex EU:s ambition att FoU-satsningarna 2010 skulle uppgå till tre procent av EU:s samlade BNP (det blir sannolikt endast 1,8 procent), liksom den förra regeringens mål att minst 50 procent av gymnasiekullarna i Sverige ska skaffa sig en högre utbildning. Den uppenbara svagheten med modellen är avsaknaden av företag/entreprenörer som faktiskt omvandlar kunskap till ekonomiska nyttigheter, nya och växande företag samt sysselsättning. Spridning och omvandling av kunskap till ekonomiska nyttigheter antas alltså ske automatiskt.

Upplägg och genomförande

Entreprenörskapsforum har för avsikt att inom ramen för stiftelsen skapa ett fristående Globaliseringsforum med uppgift att utifrån ett svenskt företagarperspektiv med hjälp av den senaste svenska och internationella forskningen analysera hur globaliseringen efter den finansiella och ekonomiska krisen framöver kommer att påverka marknadsförutsättningar, konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter i Sverige. De analyser och policyresultat som Globaliseringsforum kommer att ta fram kommer att ha sin utgångspunkt i ett innovations-, entreprenörskaps- och företagarperspektiv. Tanken med Näringspolitiskt Forum är att samla viktiga näringspolitiska aktörer (företagsledare, företagare, myndighetschefer, organisationsföreträdare, politiker och opinionsbildare) till regelbundna policydiskussioner om frågor med särskild relevans för det svenska näringslivets långsiktiga utveckling. Näringspolitiskt Forum diskuterar och föreslår frågeställningar som bör belysas och lyftas fram i den ekonomisk politiska debatten. Som underlag ska lättillgängliga sammanställningar tas fram kring de forskningsrön som visar på hur entreprenörskap, företagande, innovationer m.m. påverkar tillväxt och välstånd. Det handlar om korta sammanställningar men väl grundade i internationell forskning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01915

Statistik för sidan