Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fortsättningsaktivitet f3 - inför ansökan till call LC-SC3-JA-2-2018-2019

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 144 976 kronor
Projektets löptid maj 2019 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

En EU-ansökan, med RISE som koordinator, med syftet att ge stöd till implementeringen av SET-planen inom område 8 Bioenergy and Renewable Fuels for Transport har lämnats in. Vinnovas finansiering syftade till att bygga nätverk och konsortium för att möjliggöra en väl genomarbetad och förankrad ansökan inom ovanstående, för Sverige mycket strategiska, utlysning. Detta mål har uppfyllts genom en ansökan som tar grepp om de finansiella frågorna, industrins roll, innovationsprocesser, partnerskap, samt direkt stöd till EU-kommissionens implementering av SET-planen.

Resultat och förväntade effekter

Projektansökan avser ett projekt som ska stödja samtliga aktörer inom EU att implementera SET-planen inom området förnybara drivmedel och bioenergi. Resultatet kan alltså bidra till den nödvändiga försörjningen av hållbara transport- och energisektorer med fossilfri energi. Inom detta projekt utvecklades ett högkvalitativt konsortium kallat SET4BIO, med representanter för Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Spanien och Italien och ansökans inriktning förankrades brett. Därmed bedöms chansen att EU-ansökan beviljas ha ökat betydligt.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av genomförande av ett flertal planeringsmöten inom konsortiet, deltagande och förberedelser kring bildandet av en arbetsgrupp för området (IWG8) genom deltagande i möten med EU-kommissionen och JRC samt nätverksbyggande mot ett 20-tal organisationer och företag inom området, som representerar en stor del av branschen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 maj 2019

Diarienummer 2019-02702

Statistik för sidan