Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie om idé-sluss i Örebro kommun

Diarienummer
Koordinator Örebro kommun - KOMMUNLEDNINGSKONTOR RÅDHUSET
Bidrag från Vinnova 367 627 kronor
Projektets löptid november 2015 - juli 2016
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner

Viktiga resultat som projektet gav

I Örebro kommun saknas ett organiserat stöd för att ta tillvara, testa och utveckla innovativa idéer och förslag för kommunen som helhet. Syftet med förstudien är att utreda hur en idésluss ska formas och organiseras för att utgöra ett verktyg för konkret kvalitetsutveckling och som en följd, bidra till en mer innovativ organisation.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målet för förstudien var att denna skulle resultera i en väl underbyggd plan för verkställande av idéslussen. Process, organisation, arbetssätt och målsättningar skulle vara ´behandlade´, olika intressenter kartlagda och kontaktade och dialog och informationsinsatser- förankringsinsatser - påbörjade internt. Detta mål har uppnåtts. Det förslag till beslut om verkställande som överlämnats till kommundirektören och hennes styrgrupp är baserat på ovanstående. Idéslussen har väckt stort intresse och vi ser fram emot att göra verklighet av denna efterfrågade funktion och stöd.

Upplägg och genomförande

Fokus har legat på att utveckla en idésluss som upplevs som ´nyttig´. Slussen ska utgöra ett stöd för de medarbetare och chefer som vill ha stöd med utvecklingsidéer. Det har varit av högsta vikt att studera andra slussar (inom och utanför den kommunala världen), och att inhämta synpunkter internt om hur behovet i detalj ser ut. Såväl struktur- som kulturfrågor har stått i fokus. Genom erfarenhetsutbyten, och efter ett antal workshops med målgrupper och intressenter, har bilden av hur idéslussen ska formas och fungera, och vad man genom stöd av denna ska kunna uppnå, blivit alltmer tydlig.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04433

Statistik för sidan