Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie om datadelning för integrerat kollektiv- och efterfrågestyrt trafiksystem (SHARP)

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 294 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - april 2019
Status Avslutat
Slutrapport 2018-02014.pdf(pdf, 1939 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att förbättra effektiviteten, robustheten och attraktiviteten hos den gemensamma stadsmobiliteten genom att underlätta bättre realtidsintegration mellan fasta kollektivtrafik och efterfrågessvariga taxitjänster. Förstudien har haft som mål att undersöka ett avgränsat case med potential för ett fullskaligt projekt. Stöningshantering inom kollektivtrafik genom samarbete med taxitjänster har identifierats som ett intressant område för vidareutveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Diskussionerna med avnämare, litteraturstudierna och dataanalysen tyder på att ett system-av-system som innefattar taxi och kollektivtrafik är ett lovande tillvägagångssätt för hantering av störningar i kollektivtrafiken. Vidare forskning behövs för att utveckla affärsmodeller för störningshantering enligt SoS i en svensk kontext. Ytterligare arbete bör också riktas mot en pilotstudie.

Upplägg och genomförande

Tillvägagångssättet för att svara på forskningsfrågan har bestått av tre huvuddelar: (1) rundabordsdiskussioner med avnämare, (2) litteraturstudier, och (3) analys av kollektivtrafik- och taxidata. Upplägget och genomförandet har varit framgångsrikt. Förstudien lyckades inte locka företrädare från taxibranschen till avnämardiskussionerna. För ett fullskaligt projekt bör ett konsortium inkludera minst en sådan partner för att säkerställa att det utvecklade systemet är användbart och värdefullt för alla involverade aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02014

Statistik för sidan