Förstudie om datadelning för integrerat kollektiv- och efterfrågestyrt trafiksystem (SHARP)

Diarienummer 2018-02014
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 294 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning System-av-system för mobilitet i städer - FFI
Ansökningsomgång FFI: Samverkande system för mobilitet

Syfte och mål

Denna förstudie kommer att undersöka potentialen att integrera efterfrågestyrda och linjebaserade tjänster i ett multimodalt kollektivtrafiksystem genom delning av realtidsinformation. Två huvudaspekter beaktas: (1) rumslig och tidsmässig samordning mellan linjebaserade och efterfrågarsvariga tjänster, och (2) underlättande av samåkning i efterfrågesvariga tjänster. Olika nivåer av samverkan inom kollektivtrafiken, från ingen till fullständig delaktighet av taxibilar som efterfrågestyrd tjänst, kommer att studeras.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet kommer att spridas i en skriftlig rapport samt en workshop. Resultatet av förstudienen, om den är lovande, kommer att användas direkt för att formulera ansökan till fullskaligt projekt. Konsortiet för hela projektet kommer att bildas bland intressenterna under förstudiens workshops. Hållbara affärsmodeller på detta område kan bidra till att minska trängseln, den totala användningen av fossila bränslen och föroreningarna, förkorta restiderna och minska kostnaderna för personkilometer, samtidigt som intäkterna för transportleverantörer ökar.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien består av två huvuddelar: (1) analys av data för kollektivtrafik och taxi. De rumsliga och tidsbundna mönstren i efterfrågan på taxi och kollektivtrafik kommer att jämföras och kombineras. Vidare kan potentialen för resandedelning undersökas. Detta steg är viktigt för att studera effekterna av samarbete, delning och potentialen hos MaaS. (2) workshops med intressenter. Två rundabordsmöten med företrädare för olika aktörer i SoS för att undersöka eventuellt samarbete, delning och affärsmodeller.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.