Förstudie om datadelning för integrerat kollektiv- och efterfrågestyrt trafiksystem (SHARP)

Diarienummer 2018-02014
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 294 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - april 2019
Status Beslutat
Utlysning System-av-system för mobilitet i städer - FFI
Ansökningsomgång FFI: Samverkande system för mobilitet