Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie - Testbädd för bergteknisk utvecklig och innovation i Äspölaboratoriet

Diarienummer
Koordinator Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag - SKB, Äspölaboratoriet
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

I en förstudie har SKB i samarbete med bergbyggnadsbranschens aktörer belyst möjligheterna att utveckla Äspölaboratoriet till en testbädd för bergbyggnadsteknisk utveckling och innovation. Förstudiens syfte har varit att: 1) kartlägga behov av och potential för en testbädd inom bergbyggnadsteknik vid Äspö underjordslaboratorium. 2) etablera en stark aktörskonstellation. 3) initiellt utreda möjligheterna för varaktig drift av testbädden.

Resultat och förväntade effekter

Enligt behovskartläggningen anses Äspölaboratoriet ha förutsättningar att utveckla svensk undermarksteknik, t.ex.: Effektivisering av berguttagsmetoder, Demonstrationer, Underhållsteknik, Materialprovning, Automation samt Psykologiska studier av vistelse under jord. En intressentkonstellation har etablerats med deltagare från Stiftelsen Bergteknisk Forsknings huvudmannakrets, Universitetens institutioner för sammhällsbyggnadsteknik, Regionförbundet i Kalmar län och Oskarshamns kommun.

Upplägg och genomförande

Förstudien har bedrivits som en intervjustudie med representanter från bergbyggnadsbranschen. Projektet har behandlat delar av en testbädds planeringsfas. I avrapporteringen konstateras att anläggningen erbjuder en unik väldokumenterad testmiljö, möjligheter till storskaliga tester och en flexibilitet för tester i ostörd miljö. Bergbyggnadsbranschen rekommenderar nu att planeringsfasen fördjupas med avseende på bl.a. finansiella förutsättningar och möjligheter till en konsortiebildning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05091

Statistik för sidan