Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn: delstudie 2 och 3

Diarienummer 2017-04924
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Transportekonomi, Stockholm
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet knyter an till hela InfraSwedens2030’s fokusområdet ”Bättre affärs- och upphandlingsformer för ett effektivt utnyttjande av marknadsresurser”. Forskningen avser att identifiera och ta fram två implementerbara åtgärder gällande upphandling och kontraktsutformning på marknaden för transportinfrastruktur. Det övergripande syftet är att stimulera innovationer genom att studera underentreprenörer och konsulter.

Förväntade effekter och resultat

Föreliggande projekt kommer fokusera på underentreprenörer och konsulter. De utgör viktiga aktörer, vars roll sällan uppmärksammas i forskningen. Projektet avser att möjliggöra för branschen att på bästa sätt ta tillvara på dessa aktörers kompetens. Fokus ligger på den kontraktuella relationen mellan huvudentreprenör och dess underentreprenör samt både beställare och huvudentreprenörs relation till sina konsulter. En rimlig förväntan på projektet är att det levererar resultat precis innan steget till konkreta skrivningar i förfrågningsunderlag.

Planerat upplägg och genomförande

Inspiration för projektets organisering hämtats från ”Industridrivna forskningscenters”. Forskningsfrågorna i föreliggande projekt har pekats ut av en styrgrupp från branschen. Forskningen kommer bedrivas av VTI tillsammans med branschföreträdare. Efter en inledande litteraturstudie kommer empiriska undersökningar göras, både intervjuer men även insamling av statistik. Resultaten redovisas i vetenskapliga artiklar med svenska sammanfattningar. Två möten ska genomföras med styrgruppen i syfte att stärka relevansen och möjligheten till att applicera resultaten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.