Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn: delstudie 2 och 3

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Transportekonomi, Stockholm
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att identifiera och ta fram implementerbara åtgärder för produktivitetsförbättringar gällande upphandling och kontraktsutformning i anläggningssektorn för underentreprenörer och konsulter. Det övergripande målet är att stimulera innovationer. Syftet har uppnåtts i två vetenskapliga studier och nästa steg är att beställarorganisationerna ska agera.

Resultat och förväntade effekter

Forskningen har påvisat kontraktuella hinder för, de ofta förbisedda men så viktiga aktörerna, konsulter och underentreprenörer i anläggningssektorn. Gällande underentreprenörerna handlar det om för korta kontrakt och för konsulterna utgörs hindren av lagstiftning och ersättningsformer gällande vägplan. För att förse dessa aktörer med incitament att bidra till förbättrad produktivitet bör dessa hinder ses över från beställaren som utformar kontrakten.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts i nära samarbete med referensgruppen. Referensgruppens sammansättning har representation från samtliga aktörer i anläggningssektorn. Utöver inspel i analysen har gruppen också ansvarat för utformningen av forskningsfrågorna, vilket utgör en garant för forskningens relevans. Metodmässigt antas ett nationalekonomiskt och kontraktsteoretiskt perspektiv till frågeställningarna. Data inhämtas från officiell statistik, dokumentstudie och intervjuer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2017

Diarienummer 2017-04924

Statistik för sidan