Följdinvestering - Uppskalning av svensk ligninbaserad kolfiber

Diarienummer 2016-03547
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektet är ett förprojekt inför en kontinuerlig stabiliserings- och karboniseringslinje i pilotskala (kg/år) för ligninbaserad kolfiber (CF). En kontinuerlig process är ett nödvändigt steg mot en kommersiell skala för att nå tillräckligt goda CF-egenskaper (styrka och dimensioner). En kontinuerlig pilotanläggning stärker Sveriges position inom F&U&I mot framtidens bioekonomi och skulle kunna utgöra en del av basen för ett nationellt centrum för ligninforskning med syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft inom bioekonomin.

Förväntade effekter och resultat

Förprojektet ska skapa underlag för uppskalning och investering i en kontinuerlig stabiliserings- och karboniseringslinje i pilotskala för ligninfibrer och ligninnanofibrer framställda genom t ex smältspinning, våtspinning och elektrospinning. Med framtaget underlag hämtas offerter in (eller uppdateras) för samtliga delsteg. Ett konsortium skapas för delfinansiering av nästa steg: Investering samt ett F&U-program som stöder applikationsutveckling och testverksamhet.

Planerat upplägg och genomförande

Identifiering av lämpliga processlösningar och utrustning för extrudering, spin-finish, matning, stabilisering, karbonisering, ytbehandling och sizing i pilotskala. Provkörning hos utvalda leverantörer. Specificering och inhämtning/uppdatering av offerter. Uppgradering av befintlig utrustning. Identifiering av huvudintressenter (industri och offentliga fianansiärer) och finansieringsbehov. Bildande av en gruppering för att planera och skapa resurser för investering i en kontinuerlig pilotanläggning. En enkel affärsmodell och ett F&U&I-program tas fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.