Fogning av värmeväxlare för höga temperaturer och tryck

Diarienummer 2016-04045
Koordinator Alfa Laval Lund AB
Bidrag från Vinnova 442 036 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2016-09-13

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet var att öka Alfa Lavals kunskap kring värmeväxlare för höga tryck och temperaturer (HPHT). Projektets experimentella mål var att optimera och testa Alfa Lavals fogningsmetoder på material som är lämpliga att använda i HPHT-förhållande. Experimenten kom att omfatta fogningsförsök och efterföljande tester under ovan nämnda förhållande. Det personliga målet med projektet var att lägga grunden för en framgångsrik karriär på Alfa Laval genom ökade kunskaper kring HPHT-värmeväxlare i kombination med erfarenheten från utlandsarbetet.

Resultat och förväntade effekter

Ett förstärkt samarbete mellan Alfa Laval och Brayton Energy har gett god insikt i den potentiella marknaden för nästa generations HTHP-värmeväxlare och hur dessa ska konstrueras, fogas, testas och slutligen tillverkas i Sverige. Utöver detta har projektledaren utvecklas på ett sådant sätt att karriärmöjligheterna har förbättrats. Vidare har även ett samarbetsprojekt inletts med en framtida kund som ser stor potential i Alfa Lavals fogningsmetoder och de resulterande värmeväxlarna.

Upplägg och genomförande

Under projektet var projektledaren lokaliserad hos Brayton Energy norr om Boston. Nyckelpersonal hos Brayton Energy har förmedlat kunskaper och exprimentell hjälp både kring fogning, konstruktion och testning av värmeväxlare. Därtill har Brayton Energy, genom schemalagda möten, förmedlat ny kunskap till projektledaren om den potentiella marknaden för den undersökta typen av värmeväxlare. Under projektets gång har chefer från Alfa Laval, både svensk- och USA-baserade, besökt Brayton Energy för att följa upp projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.