Flödesorienterad innovationssupport

Diarienummer 2016-03205
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Maskinkonstruktion/Integrerad produktutveckling
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - november 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Syfte och mål

Medan många företag idag börjar nå en mognad med avseende på hur man skapar idéer, visar både teori och praktik på svårigheterna att nå hela vägen fram till implementerade idéer och på så sätt realisering av värdet - innovation. Syftet med projektet är att utveckla en flödesorienterad innovationssupport för att öka företags förmåga att stödja mer nyskapande idéer hela vägen till implementation genom att studera ett antal innovationsprojekt som initierats i stora etablerade företag men som använder sig av två olika organisatoriska modeller under sin idéutveckling/inkubation.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer skapa kunskap om vad flödesorienterad innovationssupport (FOIS) innebär och omfattar, därmed klargöra vilka styrmekanismer vi kan använda för att stödja innovation med ett flödesperspektiv. Mer specifikt kommer resultaten av detta arbete innefatta utvecklandet av verktyg, metoder och arbetssätt för flödesorienterad innovationssupport. Dessa kommer att implementeras hos berörda projektparter. Dessutom kommer resultat att spridas ytterligare genom deltagande intermediär, vetenskaplig publicering, publicering i MoIT, presentationer och workshops.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet studeras idéutveckling av nyskapande innovationsidéer i två organisationer som har valt två olika organisatoriska lösningar för utveckling av sina innovationsidéer - utveckling internt eller externt. Projektet använder sig av en mix av kvalitativa och kvantitativa metoder. Projektet inleds med en analys av hur innovationsarbetet i de ingående företagen är organiserat och leds. I varje organisation väljs tre projekt ut som har det gemensamt att de syftar till att utveckla mer nyskapande idéer och är i olika faser; nyligen startats, under utveckling och under avslut.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.