Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flemingsberg; inkluderande och sammanhållen stadsmiljö

Diarienummer
Koordinator Huddinge kommun
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - november 2024
Status Pågående
Utlysning Social hållbarhet
Ansökningsomgång Social hållbarhet i den fysiska miljön

Syfte och mål

Syftet är att få ökad kunskap om lokala behov och att i samverkan med boende utveckla arbetsverktyg för inkludering av sociala värden i den fysiska miljön i den regionala stadskärnan Flemingsberg. Målet är att få ökad förståelse för vad platsen behöver utveckla i samklang med den redan befintliga miljön för att kunna öka invånarens känsla av tillhörighet, gemenskap och intresse för platsen (Flemingsbergsdalen).

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter på lång sikt är minskade fysiska och sociala barriärer i Flemingsberg bland annat genom invånarnas ökade intresse och förståelse för områdets stadsutveckling, ökade rörelsemönster i området samt en ökad känsla av tillhörighet till platsen. Projektet bidrar till kunskap om inkludering och hur vi kan aktivera platser utifrån lokala engagemang vilket är viktigt dels under byggtiden men också som en del i permanenta lösningar. Med de förväntade resultaten kan vi få värdefull kunskap som ger förutsättningar för fortsatt planering av den regionala stadskärnan.

Planerat upplägg och genomförande

Vi analyserar redan genomförda medborgardialoger och med dem som utgångspunkt för vi samtalen vidare utifrån ett nytt tillvägagångssätt för inkludering ( med inspiration av bla Make Shift konceptet). Genom involvering av exempelvis lokala förmågor i processen skapas en plats eller aktivitet som således bygger på lokala idéer och behov. Förhoppningen är att platsen/aktiviteten ska skapa intresse för Flemingsberg och Flemingsbergsdalen med förändrade rörelsemönster i hela området samt en ökad känsla av inkludering bland Flemingsbergsborna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2021

Diarienummer 2021-02870

Statistik för sidan