Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fastelaboratoriet-Etapp 2

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Fastelaboratoriet
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Fastelaboratoriet-Etapp 2Syfte och mål är att nya metoder och verktyg har utvecklats som möjliggör funktionella produkter med optimerad livscykelkostnad och kundnytta. Begreppet innovation av funktionella produkter kommer att vara det viktigaste bidraget till ökat kundvärde och hållbar utveckling genom att leverantörer har ansvar för den fysiska produkten hela dess livscykel samt har förmåga att kontinuerligt öka kundnyttan genom innovation. Målen för de kommande fem åren är följande: - En process för utveckling av funktionella produkter har upprättats - Modeller för simulering (och optimering) för övergripande management har upprättats - Kunskap kan återanvändas genom modellerings- och simuleringssystem, ökad ingenjörskunskap och databassökning. - Etablera effektivare kommunikationsmetoder samt arbetsytor för distansarbete, kommunikationsverktyg och delade tillämpningar. - Etablera metoder för övervakning, analys och visualisering för att stödja tillgängligheten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Visionen om det hållbara samhället tvingar den industriella utvecklingen att hitta nya sätt att göra affärer. I framtiden kommer det att vara viktigt att erbjuda funktioner snarare än produkter (dvs. fysisk produkter). Detta innebär att leverantören kommer att ansvara för leverans av en viss funktion under produktens livscykel. Leverantören kommer att äga produkten och vara ansvarig för alla kostnader för utveckling, tillverkning, stöd och kontinuerlig uppgradering. I och med detta överförs en stor risk från kunden till leverantören. En trend är att kunden även vill köpa paketlösningar där många företag agerar i ett nätverk, då tvingas företag att samarbeta så tidigt som möjligt i produktutvecklingsprocessen för att minimera riskerna.

Upplägg och genomförande

Fastelaboratoriets primära kompetensområden: CHAR(13) + CHAR(10) −Utveckling av funktionella produkter (FPD) CHAR(13) + CHAR(10) −Simuleringsdriven utveckling (SDD) CHAR(13) + CHAR(10) −Distribuerat ingenjörssamarbete (DCE)Forskningsarbetet är strukturerat i tre arbetspaket, så kallade Work Packages (WP):CHAR(13) + CHAR(10) WP1 - Faste Excellent Capabilities: Ansvarar för att bryta ner de övergripande målen till forskningsfrågor som övriga arbetspaket besvarar. Resultaten från de övriga två arbetspa-keten aggregeras i detta WP. CHAR(13) + CHAR(10) WP2 - Functional Product Development: Detta är ett tematiskt forskningspaket med fokus på kärnan i processen för utveckling av funktionella produkter. CHAR(13) + CHAR(10) WP3 - Simulation Driven Design, Knowledge Sharing och Global Product Development: Detta är också ett tematiskt forskningspaket med fokus på simuleringsdrivna utvecklingsmetoder, kunskapsutbyte vid arbete i tvärfunktionella grupper och distribuerat ingenjörssamarbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00949

Statistik för sidan