EUREKA Eurostars E! 10467 SILVERFOG

Diarienummer 2016-03676
Koordinator PREBONA AB
Bidrag från Vinnova 1 626 788 kronor
Projektets löptid november 2016 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektet avser att utveckla och kommersialisera ett komplett system för desinficering av luftkanaler för kontroll av mögel och andra patogener på sjukhus, öppenvårdscentraler och i andra offentliga byggnader. Systemet består av utrustning för termisk dimbildning och ett innovativt desinficerings-medel med långvarig effekt. Systemets egenskaper skall vara sådana att de nackdelar som finns med dagens system undviks och att ett effektivt och långvarigt skydd åstadkoms samtidigt som hälsorisker minimeras.

Förväntade effekter och resultat

Vid projektslut skall ett system för desinficering av luftkanaler på sjukhus vara färdigutvecklat och redo för kommersiell lansering i åtminstone ett land, t.ex. Spanien. Behovet av effektiva system för att desinficera ventilationssystem är stort inte minst med tanke på de ökade problemen med resistenta bakterier. Förutom hälsovinster bedöms projektet leda till exportintäkter samt arbetstillfällen inom EU.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i två delar. En del av projektet avser att ta fram en lämplig utrustning för att nå in i ventilationssystem och där sprida desinfectionsmedel. Denna del utförs av den spanska koordinatorn, Teinova. Den andra delen består i att utveckla ett optimalt desinfektionsmedel för ventilationssystem, baserat på unik nanoteknologi, samt anpassa detta medel för den utrustning som Teinova tar fram. Denna del utvecklas av Prebona.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.