En metod för demensdiagnos baserad på multivariate analys av EEG och hjärninspirerade beräkningar

Diarienummer 2017-03326
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH/CSC Dept. Computational Science and Technology
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet har varit inriktat på identifiering av elektroencefalografiska (EEG) biomarkörer för demens. Vi har utvecklat en prototypmetod för undersökande analys av multivariata spatio-spektro-temporala EEG-representationer med syftet att diagnostisk utvärdera olika kliniska fall av demens. EEG-inspelningar erhålls från Mentis Cura. Huvudsyftet med projektets sista etapp är att extrahera patientundergrupper (fenotyper av klinisk sjukdom) inom respektive klinisk grupp med hjälp av den föreslagna hjärninspirerade beräkningsramverket.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att kunna visa hur EEG-egenskaper hos patientgrupper med samma kliniska diagnos skiljer sig åt. En preliminär studie utförd med traditionella metoder för maskininlärning har producerat lovande resultat, men en mer systematisk analys utförd med nya metoder behövs emellertid. Det bör då vara möjligt att validera klustringsutfallet och tolka patientundergrupper, dvs de som delar liknande EEG-aktivitet, vid användning av andra typer av klinisk data. Vidare förväntar vi oss att kunna bekräfta lämpligheten hos vårt nya tillvägagångssätt för oövervakad dataanalys.

Planerat upplägg och genomförande

Det huvudsakliga arbetet i denna sista projektetapp kommer att genomföras av projektpartnern KTH. Mentis Cura har redan gjort tillgängligt ett stort EEG-dataset med kliniska noteringar. Företaget kommer också att konsulteras avseende tolkningen av resultaten. Inledningsvis jämförs den hjärninspirerade diagnostiska ramen med mer traditionella metoder för EEG-gruppering innefattande olika spektro-spatio-temporala EEG-representationer. Sedan kommer alternativa semi-supervised nätverkskonfigurationer att undersökas och klustringsresultaten kommer att tolkas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.