Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En Framtid för Vasa

Diarienummer
Koordinator Statens maritima museer - Vasamuseet
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att - baserat på nya forskningsresultat i samarbete med forskningsinstutioner - utveckla säkra bevarandemetoder för regalskeppet Vasa och att kunna tillämpa resultaten även på andra marinarkeologiska fynd. Som delmål skall vi: 1. ytterligare fördjupa kunskaperna om marinarkeologiskt trä, 2. förstå och om möjligt stoppa de nedbrytningsprocesser som pågår i Vasas trävirke, 3. kartlägga dessa processers tidsberoende, 4. utreda sambanden mellan träets kemiska status och dess fysikaliska-mekaniska egenskaper, 5. utreda PEG-konserveringens effekter på träets mekaniska egenskaper på lång sikt, 6. tillämpa forskningsresultaten i nya metoder för praktiskt konserverings- och bevarandearbete, 7. utreda konsekvenserna av omkonserveringsåtgärder jämfört med att inte vidta några sådana åtgärder, 8. på grundval av forskningsresultaten utreda möjligheterna av ett framtida icke-förstörande övervakningssystem för skepp och föremål som eliminerar behovet av fortlöpande uttag av större träprover.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntar oss följande effekter och resultat: 1. Förståelse av om och hur nedbrytningsprocesser i trä och konserveringsmedlet polyetylenglykol (PEG) katalyseras av järnföreningar och utreda dessa processers beroende av tillgång till atmosfärens syre och fuktighet. 2. Ytterligare kvantifiering av observerade processer, bestämning av deras tidsberoende och förståelse av deras samband med träets mekaniska egenskaper. 3. Utveckling av strategier/metoder för att stoppa eller retardera pågående processer och nya konserveringsmetoder baserade på aktuell forskning. 4. Bättre förutsättningar inför planeringen av en ny stödstruktur då hänsyn måste tas till hur den mekaniska hållfastheten påverkas över tiden av den kemiska nedbrytningens omfattning och hastighet.

Upplägg och genomförande

Projektet är planlagt för en 3-årsperiod. Delprojekt med väl definierade mål inom ovan beskrivna områden genomförs som särskilt kontrakterade uppdrag, baserade på inlämnade och förhandlade forskningsplaner. Delprojekt kommer att ha en varaktighet från några månader upp till ca. ett år. För avrapportering och publiceringspolicy gäller SMM:s allmänna anvisningar. Projektet leds av en styrgrupp bestående av chefen för Kulturmiljöavdelningen, doc Björn Varenius, SMM:s vetenskapliga koordinator, prof Lars Ivar Elding samt chefen för Vasaenheten, Magnus Olofsson. Projektet kvalitetssäkras genom att till styrgruppen knyts en internationell referensgrupp av externa specialister med hög kompetens. Dessutom avrapporterar SMM forskningsläge och finansiell situation två gånger per år till deltagande finansiärer. Internt granskas projektet fortlöpande av Vasamuseets Konserveringsråd med SMM:s överintendent som ordförande. Arbetet följs upp med seminarier i ett rullande program och med workshops två gånger per år i närvaro av externa specialister.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03901

Statistik för sidan