Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem

Diarienummer 2017-05201
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 4 570 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Digitalt uppkopplad logistik är en nyckel till disruptive innovation som förbättrar godstransportsystemets effektivitet och uthållighet. Inom projektet kommer ett antal nya logistikfunktioner och tjänster planeras och utvecklas för framtida introduktion på marknaden. Projektets huvudsakliga mål är att: - Genomföra fyra genomförbarhetsstudier som förbereder demonstrationer och marknadsimplementering - Etablera en strategisk arbetsgrupp inom Digitaliserad & Uppkopplad logistik

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas driva på utvecklingen av nya tjänster och funktioner som förbättrar godstransportsystemets effektivitet och uthållighet. Projektet kommer vidare att bidra till ökad samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor kring digitalisering och uppkoppling av logistikprocesser.De aktuella genomförbarhetsstudierna förväntas leverera i förslag på demonstrationsprojekt som långsiktigt kan leda till storskalig implementering. Vidare kommer arbetsgruppen att bidra till en samarbetsyta för utveckling av digitaliserad och uppkopplad logistik.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra delprojekt som var och ett kommer bidra till utvecklingen gentemot ett mer effektivt och uthålligt transportsystem för gods: - SESAM - Ett förankrat förslag till branschgemensam systemplattform för digitala lås. - MMID - Förstudie gällande systemplattform för multimodal informationsdelning i transportkedjor. - AutoLast - Genomförbarhetsstudie för demonstration av automatiserad lastning och lossning av gods. - Nationell förstudie LBG - Analys av marknadsförutsättningar för alternativa bränslen för tunga fordon

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.