Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effekter av regionaltågssatsningar

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 1 721 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att kartlägga och analysera effekter av genomförda regionaltågssatsningar för att därigenom förbättra beslutsunderlaget inför framtida regionaltågsprojekt. Det sökta projektet är en fortsättning på ett pågående doktorandprojekt med finansiering från Banverket. I det pågående projektet har främst fastighetspriser på skånska orter som nyligen fått pågatågstrafik analyserats för att därigenom fånga upp tillgänglighetsförbättringen som tåget gett sett ur de boendes synvinkel. Det sökta projektet ska utvidga antalet resrelationer och undersöka effekter även på befolkningsutveckling, pendling, sysselsättning mm. även restidens samt turtäthetens betydelse ska analyseras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från projektet ska förbättra underlaget inför beslut om regionaltågssatsningar. Genom ökad kunskap om vilka effekter som olika regionaltågssatsningar har åstadkommit ökar möjligheten att i framtiden kunna urskilja vilka platser och sträckningar som lämpar sig för regionaltågstrafik. även restidens längd samt turtäthet är förmodligen viktiga faktorer för hur framgångsrikt ett regionaltågsprojekt blir. Projektets resultat bör därmed vara till nytta för trafikhuvudmännen i deras planering av framtida regionaltågstrafik samt för Banverket vid planering av spårutbyggnad.

Upplägg och genomförande

I den första etappen har kvantitativa studier av regionaltågssatsningars effekt på totmtpriser studerats på den nya Västkustbanan i Skåne. Nu skall studien utvidgas med även kvalitativa studier av andra effekter såsom inflyttning, pendling, påverkan på näringsliv. Vidare kommer fler orter att studeras i andra delar av landet. Det innebär att intervjuer med planerare, boende och andra intressenter kommer att genomföras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01148

Statistik för sidan