Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EcoBuild Kunskapscentrum vid forskningsinstitut Fas 2

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trä
Bidrag från Vinnova 19 200 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

EcoBuild är ett Institute Excellence Centre (IEC) med visionen att bli en internationellt konkurrenskraftigt plattform för forsknings- och innovationsverksamhet inriktad mot utveckling av nya generationer av eko-effektiva trä- och andra biobaserade material. Grundstrategin är att skapa en nära samverkan mellan universitet, institut och industri. Centret är lokaliserat på KTH Campus, och drivs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Det övergipande målet är att tillämpa grön kemiteknik för design och utveckling av innovativa, eko-effektiva och beständiga träbaserade produkter för bygg-, möbel- och textiltillämpningar. Material av intresse är främst modifierat trä, cellulosabaserad textilfiber, biobaserade bindemedel för både ytbehandling och limning av trä, samt biokompositer. Tonvikten ligger på en långsiktig utveckling av materialsystem som helt och hållet baseras på förnybara råvaror.

Långsiktiga effekter som förväntas

Forskningsprojekt inom centret behovsmotiveras av industrin och slutanvändare. Detta möjliggör en effektiv kunskapsöverföring mellan generisk och tillämpad vetenskap samtidigt som det gynnar innovationssystemet där idéer lättare kan omsättas till direkt nytta i industrin. Förväntade effekter är bland annat att framför allt svenskt näringsliv därigenom stärker sin konkurrenskraft och att det stimulerar bildandet av nya kunskapsintensiva företag.

Upplägg och genomförande

Ett forskningsprogram för Fas 2 har formulerats vilket definierar centrets vision, uppdrag, strategier, organisation samt olika planerade forskningsaktiviteter. En grundstrategi är att centret ska kombinera kompetens från universitet, institut och industri. Verksamheten är organiserad i fem fokusområden: 1) Biobaserade bindemedel; 2) Biobaserade ytbehandlingar; 3) Biokompositer; 4) Modifierat trä och fibrer; och 5) Beständighet och eko-effektivitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01822

Statistik för sidan