Early detection of Alzheimer s and Parkinson´s disease based on eye-tracking and AI

Diarienummer 2017-02317
Koordinator Optolexia AB
Bidrag från Vinnova 1 924 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Syfte och mål

Tidig upptäckt och diagnos är oerhört viktig för att stoppa neurodegenerering innan alltför mycket skada har inträffat. Det finns idag vetenskapliga bevis för att avvikande ögonrörelsemönster är ett tidigt tecken på neurodegenerativa sjukdomar. Vi har för avsikt att utveckla och validera en icke-invasiv metod, baserad på ögonrörelseanalys mha molnbaserad artificiell intelligens, för att identifiera patienter tidigt, träffsäkert och objektivt, så att dessa patienter kan få rätt behandling tidigt.

Förväntade effekter och resultat

Utveckla och validera ett nytt och icke-invasivt verktyg för att screena stora populationer för Alzheimers (AD) och Parkinsons sjukdom (PD) tidigt i sjukdomsförloppet, före kliniska symtom.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i väldefinierade paket / faser, vilket gör det möjligt för oss att få en noggrann uppföljning för att se till att vi har rätt fokus och kör projektet enligt plan. Den första fasen är undersökningsfasen där vi testar hypotesen om att parametrar för ögonrörelserförändringar som tidigare har observerats kan övervakas mer exakt med vår metodik. Den andra fasen kommer att vara en valideringsfas som bekräftar undersökningsfasen, analyserar resultatet och fokuserar på de tydligaste signalerna med mer rigid statistisk design och analys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.