Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10635, SUBERB, Super Biased Ligands for Treatment of Type II Diabetes, ATROGI AB

Diarienummer
Koordinator ATROGI AB
Bidrag från Vinnova 4 999 877 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Det långsiktiga målet är ett läkemedel för behandling av typ 2 diabetes (T2D). Syftet med projektet var att ta fram substanser som skulle kunna vara lämpliga som kliniska kandidater och att få ett samarbete med ett större läkemedelsbolag. En klinisk kandidat har redan valts ut och storskalig syntes och formuleringsarbetes inför toxikologiska och kliniska studier pågår. Kontakter med läkemedelsbolag har etablerats och diskussioner pågår.

Långsiktiga effekter som förväntas

Av de substanser som har framställts under projektets gång, har vi kunnat identifiera sådana som uppfyller nödvändiga kriterier för en läkemedelskandidat. De förväntningar som fanns i projektets början har överträffats då en klinisk kandidat redan har nominerats. Vi har också erhållit resultat som stärker vår hypotes för hur substanserna minskar glukoshalten i blodet hos diabetiker och därför kan användas för att behandla typ 2 diabetes.

Upplägg och genomförande

I en iterativ process har substanser designats, syntetiserats och analyserats i olika in vitro system. Syntesmetoder har utvecklats och utvärderats. Flera patentansökningar har lämnats in. De mest intressanta substanserna har evaluerats i mer sofistikerade system vilket har lett till valet av en klinisk kandidat som nu skalas upp för toxikologiska studier. Under projektets gång har kontakter etablerats med läkemedelsbolag intresserade av T2D, samt med ett flertal investerare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03680

Statistik för sidan