Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital ingång för högskolan inom livslångt lärande

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 3 274 938 kronor
Projektets löptid mars 2022 - juni 2023
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål är att ta fram en kravspecifikation för en gemensam digital ingång för livslångt lärande på lärosäten i Sverige. Projektet har utvärderat befintliga plattformar och drar slutsatsen att såväl LADOK och NyA bär på erforderliga förutsättningar att leverera det som lärosäten och avnämare efterfrågar, samt uppfyller kravet om en drift- och förvaltningsmodell som fungerar över tid.

Resultat och förväntade effekter

Befintliga system saknar delar för att hantera livslångt lärande, detta till trots finns stora vinster att hämta genom att utgå från redan befintliga förvaltningssystem. För att möjliggöra detta krävs att dialogen stärks, att lärosätena blir tydligare kravställare. För att möta de behov som identifierats föreslås att två projekt inrättas, ett sektorsinternt projekt som säkerställer systemstödet för hanteringen av livslångt lärande och ett innovationsprojekt med syfte att förenkla för avnämare att hitta utbildning och öka matchningen mellan behov/utbildning.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt utvecklingen inom det livslånga lärandet, genomfört intervjuer med centrala aktörer, processat och analyserat materialet, tagit fram lösningsförslag, samlat styrgrupp, deltagande lärosäten och avnämare till projektet (ex SUNET, LADOK, AF, SI, Skolverket, VR, SCB, MYh, UHR, Vinnova och Digg). Allteftersom arbetet fortskridit har dialogen med LADOK, Sunet och UHR fördjupats vilket resulterat i en avslutande dialog med SUHFs styrelse, en dialog som givit viktiga inspel för fortsatt arbete men också legitimitet för de slutsatser som projektet genererat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 oktober 2023

Diarienummer 2022-00248

Statistik för sidan