Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Det lärande mikrosystemet - lärande över gränser i en sjukvårdsorganisation

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det lärande mikrosystemet - lärande över gränser i en sjukvårdsorganisationDetta projekt avser att studera de vårdmottagningar i Lidköping - mikrosystem - som ansvarar för behandlingen av patienter med blodförtunnande läkemedel. Syftet är att - genom en tvärvetenskaplig forskningsansats - utvidga kunskapen kring hur mikrosystem i den aktuella sjukvårdprocessen kan utvecklas, förnyas och förbättras för att därigenom uppnå högre kvalitet och säkerhet för de patienter som behandlas med blodförtunnande medel.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntar oss att projektet kommer att generera arbetsformer som leder till en direkt förbättring i form av högre säkerhet och effektivisering av verksamheten utifrån ett patientperspektiv. Studierna av metodik/metoder på de studerade vårdmottagningarna förväntas leda till modeller och ansatser för mikrosystem som kan underlätta spridning till andra, pågående sjukvårdsprocesser i Lidköping. Kunskap och erfarenheter från projektresultatet kommer att spridas till andra aktörer inom vård- och omsorgsområdet genom nätverksarbete, vetenskapliga artiklar och konferensbidrag.

Upplägg och genomförande

1.Nulägesanalys av den aktuella sjukvårdprocessen för att överbrygga de olika kunskapsområden som beskrivs i de teoretiska utgångspunkterna. 2.Retrospektiv studie av vårdmottagningen i Lidköping. Retrospective action research. 3.Följa mottagningens i Lidköping fortlöpande förbättringsarbete genom action research, deltagande observationer och intervjuer. 4.Studera en mottagning som ännu inte kommit in i det önskade förättrings-/lärandebeteendet. Intervjuer, dokumentation, deltagande observation. 5.Studera hur den attityd till lärande som mottagningen i Lidköping representerar kan sprida sig till andra delar av den integrerade vårdkedjan. Action research, deltagande observationer och intervjuer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02119

Statistik för sidan