Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DELTA - Samordning och koordination för utveckling av multimodalt resande

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 1 514 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - mars 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudsakliga mål är att utforma beslutstödssystem (Decision Support Instrument; DSI) för att effektivisera persontransporterna i regioner med kraftigt säsongs- eller evenemangsberoende transportkapacitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Beslutstödssystemet som är kärnprodukten för projektet, ska hjälpa de lokala transportörerna (och andra aktörer) att tillämpa ny teknik, bland annat informationsteknik, och strategier som kan effektivisera personresandet, skapa effektiva multimodala gränssnitt mellan transportsätten och därmed maximera resursutnyttjandet. Ytterligare resultat av projektet kommer att vara ett klassificeringssystem för städer och regioner som omfattar karaktäristika avseende regionen samt säsongsprofil och struktur i trafiksystemet och en benchmark-handbok. I DELTA kommer även lokala och externa intressentforum, nätverk av Europeiska städer och regioner samt ett forskningsforum att skapas.

Upplägg och genomförande

DELTA kommer att initiera en sk. coordination (and networking) action genom att initiera utbyte mellan projekt, forskare, politiker, experter, representanter för regioner och kommuner och transportoperatörer med syftet att främja utvecklingen av hållbara transportlösningar och effektiva multimodala lösningar i regioner med, över säsongen, kraftigt varierande transportefterfrågan. Genom dessa fallstudier i regioner med kraftiga säsongstoppar kommer en kunskapsdatabas och beslutsstöd (DSI) som tar sin utgångspunkt i olika regioners förhållanden och behov att utvecklas. Projektet möjliggör således för städerna/regionerna att värdera effektiviteten i det egna systemet, att finna möjliga förbättringar i sitt persontransportsystem och att objektivt att jämföra med lösningar i andra regioner. Benchmarks kommer att beskrivas och presenteras i en handbok.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02130

Statistik för sidan