CMART - testarena smart gjutgods

Diarienummer 2018-00483
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram en plan för en testarena för utveckling av digitaliserat gjutgods. Målet är att planen ska beskriva industrinytta, finansieringsmodeller, och hur testverksamheten kan vara öppen för alla aktörer. Särskilt kommer projektet identifiera nyckelparter som behöver delta i innovationsekosystemet för att i varje steg ge stöd åt innovationen av digitaliserade metaller, från idé och applikationskrav till färdig produkt.

Förväntade effekter och resultat

Effekten av projektet är att underlätta uformningen av framtida forsknings- och utvecklingsprojekt, för, i första hand, smart gjutgods, men också för utveckling av andra smarta material. Den detaljerade planen är också viktig för att att organisera och strategiskt finansiera de innovationsekosystem som behöver etableras för att utveckla och kommersialisera teknologin. Projektets förväntade resultat är att planen ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av smart gjutgods och digitaliserade metaller.

Planerat upplägg och genomförande

Konsortiet upprättar en intressentdialog med relevanta aktörer i ett gradvis växande innovationsekosystem för det smarta gjutgodset. I intressentdialogerna mejslas och säkras sammanhang, syfte och behov för testarenan. Därefter utformar tekniska experter hos parterna funktionskrav och en teknisk skiss över den framtida testbädden. Slutligen utformas tillsammans med relevanta aktörer vision och affärsmodell, och en modell för finansiering och organisation av testarenan. Projektet leds av Swerea SWECAST, med en av övriga parter sammansatt referensgrupp.

Externa länkar

Webplatsen beskriver olika aspekter, funktioner och projekt kring smart och digitaliserat gjutgods.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.