Biology of gene-deleted M.tuberculosis strains - immunological marker profiling

Diarienummer 2009-00398
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Bidrag från Vinnova 3 615 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Biology of gene-deleted M.tuberculosis strains - immunological marker profilingUppkomsten av multi-drog resistenta stammar av M. tuberculosis (Mtb) medför att det råder ett stort behov av utveckla nya behandlingsformer och robusta biomarkörer. De snabba framsteg som görs inom genomsekvensering och analys skapar nya förutsättningar för att bemöta problemen.

Resultat och förväntade effekter

Vi kommer att etablera biologiskt meningsfulla och kliniskt relevanta modeller av knockout stammar av Mtb (rMtb). Unika prekliniska modeller ger oss en stor mängd information om den signatur av immunologiska markörer som uttrycks vid Mtb och rMtb infektion och ligger till grund för vidare test av robusta markörer i våra djurmodeller.

Upplägg och genomförande

Kandidatmarkörer kommer att testas för klinisk relevans i en begränsad patientgrupp. Diagnos av latent tuberkulos kan leda till tidigarelagd behandling och utgöra ett viktigt kriterium för att inkludera eller exkludera patienter i kliniska försök. Robusta biomarkörer krävs dels för implementering av unik antibiotika mot Mtb för att tillförlitligt kunna mäta respons vid behandling, och dels för STOP/GO beslut vid produktutveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.