Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biology of gene-deleted M.tuberculosis strains - immunological marker profiling

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Bidrag från Vinnova 3 615 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - augusti 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Biology of gene-deleted M.tuberculosis strains - immunological marker profilingUppkomsten av multi-drog resistenta stammar av M. tuberculosis (Mtb) medför att det råder ett stort behov av utveckla nya behandlingsformer och robusta biomarkörer. De snabba framsteg som görs inom genomsekvensering och analys skapar nya förutsättningar för att bemöta problemen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi kommer att etablera biologiskt meningsfulla och kliniskt relevanta modeller av knockout stammar av Mtb (rMtb). Unika prekliniska modeller ger oss en stor mängd information om den signatur av immunologiska markörer som uttrycks vid Mtb och rMtb infektion och ligger till grund för vidare test av robusta markörer i våra djurmodeller.

Upplägg och genomförande

Kandidatmarkörer kommer att testas för klinisk relevans i en begränsad patientgrupp. Diagnos av latent tuberkulos kan leda till tidigarelagd behandling och utgöra ett viktigt kriterium för att inkludera eller exkludera patienter i kliniska försök. Robusta biomarkörer krävs dels för implementering av unik antibiotika mot Mtb för att tillförlitligt kunna mäta respons vid behandling, och dels för STOP/GO beslut vid produktutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00398

Statistik för sidan