Biobaserad Integrerad Öppen Testbädd för Forskning och Innovation - BIOpTRI

Diarienummer 2017-02305
Koordinator RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång 2016-05286-en

Syfte och mål

Sverige har höga ambitioner för ett fossilfritt samhälle. Utvecklingen av konkurrenskraftiga biobaserade produkter och processer kräver kraftfulla satsningar på kompetens och infrastruktur. Målet med BIOpTRI har varit att utreda behov och förutsättningarna för att skapa en öppen bioraffinaderitestbädd till nytta för miljö, företag, samhälle, teknikutveckling och kompetensförsörjning. Möjligheterna att skapa en internationellt konkurrenskraftig testbädd genom samordning och vidareutveckling av existerande verksamheter i Örnsköldsvik bedöms som mycket goda.

Resultat och förväntade effekter

En plan för etablering av en samordnad öppen bioraffinaderitestbädd har utarbetats av parterna i BIOpTRI. Parterna är överens om att gå vidare mot en realisering. Förväntade effekter av ett gemensamt erbjudande och stärkt profilering är bl a; - utökad marknad och stärkt nätverkande med behovsägare; företag, och samhälle - ökat nyttiggörande av infrastrukturen, fler företagskunder, fler EU projekt - ökad universitetssamverkan inom utbildning och forskning - synergieffekter mellan testbäddens aktörer, ökad kostnadseffektivitet m m - nya inriktningar och angreppsätt

Upplägg och genomförande

Projektets parter har bidragit med underlag avseende kompetenser, infrastruktur, marknadsanalyser, kundstruktur, finansiering m m. Inledande kontakter har tagits med behovsägare från företag, universitet, kommun och region samt andra intressanta testbäddsmiljöer Kontakter med liknande miljöer i Europa har hanterats av RISE i EU-projekten Erifore och Pilots4U inriktade mot infrastruktursamverkan. Insamlade underlag har diskuterats vid två workshops med projektets parter. En initial organisationsmodell för testbädden har utarbetats och förankrats med parterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.